Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Høring av øynavn som adressenavn

Hole kommune har i dag ca. 120 matrikkeladresser, altså at gårds- og bruksnummeret er adressen og at eiendommen er uten adressenavn. Både Kartverket og kommunen ønsker at flest mulig boliger og hytter har et adressenavn, da dette er mer sikkert med tanke på utrykning og beredskap.

Noen av øyene i Hole kommune har i dag egne adressenavn, andre ikke. I Navneutvalget sitt møte 12.04.2021 ble det vedtatt å sende følgende adressenavn for to øyer ut på høring:

  • Utøya
  • Herøya

Disse to øyene har stedsnavn som ligger inne i SSR (Sentralt stedsnavnregister), med skrivemåte som vist, og begge skrivemåtene er registrert med status «godkjent og tilrådd».

Her er hva Kartverkets adresseveileder sier om adressering på øyer generelt:

«En må vurdere om øya skal ha ett adressenavn eller om den skal deles inn i flere områder. Likeledes hvor en skal ta utgangspunkt for nummereringen. Er det en naturlig kai/brygge bruker en den, hvis ikke kan en velge å starte nummereringen fra nord på lye og nummerere medsols langs stranden etter avstandsprinsippet eller å bruke stier som finnes.»

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt adressenavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Alle som avgjørelsen får virkning for, skal gis mulighet til å uttale seg. Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen 25.05.2021. Eventuelt forslag sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på e-post til postmottak@hole.kommune.no med saksnummer 21/810 i emnefeltet.

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.

Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Kartverket og Stedsnavntjenesten i Språkrådet, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss