LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Høringsuttalelse: Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), ved Bane NOR og Statens vegvesen, har etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet forslag til Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen Høgkastet – Hønefoss. Planen er sendt på høring med merknadsfrist 24. juni 2018. Ettersom dette er en statlig reguleringsplan, er kommunen kun en høringspart.

Våre kommentarer til planen er ikke uttømmende, da reguleringsplanen på flere områder ikke legger opp til en detaljeringsgrad som gir rom for dette. Vi velger likevel å gi detaljerte kommentarer og anmerkninger der vi finner det riktig, og ber samtidig om etterfølgende prosesser på flere områder.

Kommunestyret behandlet uttalelsen den 19. juni, sak 45/18,  og de vedtok uttalelsen med noen tilføyelser. Disse tilføyelsene er innarbeidet i høringsuttalelsen.
 

Viktige hovedområder i reguleringsplanen

Kommunen er positiv til samferdselsprosjektene, men ønsker at  de utfordringene kommunen peker på løses i samhandling med FRE16.

For Hole kommune er følgende hovedområder i reguleringsplanen avgjørende:

  • Stasjon på Sundvollen med tilhørende utvikling som vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og bærekraftig for kommende generasjoner.

  • Motorveikryss på Helgelandsmoen som vil bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen i og utenfor næringsparken. Det motsatte vil være å bygge ned verdifulle arealer og reversere sysselsetting og  produktivitet.

  • Ta vare på kommunens innbyggere, herunder sårbare grupper som vil bli særskilt utsatt i en krevende anleggsfase.

  • Erstatte tapet av viktige frilufts- og rekreasjonsområder/vern av jordarealer med nye tilbud. Her er blant annet erstatning av nærturterreng avgjørende for å opprettholde god folkehelse. Kommunen har store arealer med fulldyrket mark som blir beslaglagt ved prosjektet. Vern av og kompensasjon for disse verdiene er viktig.

Les hele uttalelsen her

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss