Våre kommentarer til planen er ikke uttømmende, da reguleringsplanen på flere områder ikke legger opp til en detaljeringsgrad som gir rom for dette. Vi velger likevel å gi detaljerte kommentarer og anmerkninger der vi finner det riktig, og ber samtidig om etterfølgende prosesser på flere områder.

Kommunestyret behandlet uttalelsen den 19. juni, sak 45/18,  og de vedtok uttalelsen med noen tilføyelser. Disse tilføyelsene er innarbeidet i høringsuttalelsen.
 

Viktige hovedområder i reguleringsplanen

Kommunen er positiv til samferdselsprosjektene, men ønsker at  de utfordringene kommunen peker på løses i samhandling med FRE16.

For Hole kommune er følgende hovedområder i reguleringsplanen avgjørende:

  • Stasjon på Sundvollen med tilhørende utvikling som vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og bærekraftig for kommende generasjoner.

  • Motorveikryss på Helgelandsmoen som vil bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen i og utenfor næringsparken. Det motsatte vil være å bygge ned verdifulle arealer og reversere sysselsetting og  produktivitet.

  • Ta vare på kommunens innbyggere, herunder sårbare grupper som vil bli særskilt utsatt i en krevende anleggsfase.

  • Erstatte tapet av viktige frilufts- og rekreasjonsområder/vern av jordarealer med nye tilbud. Her er blant annet erstatning av nærturterreng avgjørende for å opprettholde god folkehelse. Kommunen har store arealer med fulldyrket mark som blir beslaglagt ved prosjektet. Vern av og kompensasjon for disse verdiene er viktig.

Les hele uttalelsen her