-  Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Miljøgiftene brytes sakte ned, og hoper seg opp i næringskjeden og i levende organismer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ga i 2018 Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) oppdraget med å undersøke forurensningsnivåene for PFAS flere steder i Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen da tidligere undersøkelser hadde vist høye nivåer av miljøgifter i fjorden.  En viktig oppfølging har vært å få vurdert om det er trygt å spise fisk fra fjorden.  Vi ba derfor Mattilsynet om å vurdere dette.

De nye prøvene fra 2018 bekrefter tidligere funn, men viser et større omfang av forurensningen. Konsentrasjonene av PFAS er lave i vannprøver, men høye i sedimentene og enkelte fiskearter. Det er funnet PFAS i sedimenter både i Nordfjorden, Storfjorden og Holsfjorden, men gjennomgående lavere nivåer i Steinsfjorden. Undersøkelsen inkluderte analyse av 53 ulike perfluorerte stoffer (PFAS), der stoffet PFOS var det som har de høyeste nivåene i fisk. Flere av PFASene som er målt brytes ned til PFOS i naturen.

Advarer mot å spise enkelte fiskearter
Resultatene fra undersøkelsene viste nivåer av PFOS i enkelte fiskearter som kan gi økt risiko for helseskade. Får man i seg PFOS over tålegrensen, øker det risiko for forhøyet kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt. 
Derfor advarer Mattilsynet folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva, og gjedde fra Randselva.

Undersøkelsene viste også noe forhøyede verdier av PFOS i gjedde og ørret.

- Voksne kan likevel spise en porsjon gjedde eller ørret i uken resten av livet uten å få i seg for mye PFOS, sier rådgiver i Mattilsynet, Oda Walle Almeland.
Mattilsynet minner om den generelle advarselen om at gravide, ammende og små barn ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye.
Andre bør unngå stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.
Det ble funnet noe PFOS i edelkreps, men nivået var lavere enn i gjedde og ørret
.

- Siden fisket av edelkreps er kort, begrenser det hvor mye folk spiser. Derfor vil man ikke få for høy eksponering av PFOS over tid, sier Almeland.

Drikkevann
Overflatevann fra Holsfjorden og Steinsfjorden hadde lave nivåer av PFOS. Et gjennomsnittlig vanninntak med denne konsentrasjonen vil ikke føre til økt helserisiko, viser en vurdering utført av Folkehelseinstituttet.

- Når det gjelder det som har kommet frem ved PFAS rapport 2019, er konsentrasjonen i vannet lav. Du kan drikke vannet i Tyrifjorden med bakgrunn i PFOS-konsentrasjonen.
Hole vannverk leverer godkjent, godt og trygt vann i henhold til Drikkevannsforskriften sier Roar Frydenberg, driftsansvarlig  VA.

Les hele pressemeldingen her

Les mer fra Miljødirektoratet her

 

Hvis du har spørsmål om mattrygghet, kontakt Mattilsynet
Oda Walle Almeland
Mobil: 994 70 202 

Andre spørsmål til denne saken kan rettes til Miljødirektoratet:
Eivind Farmen
Mobil 932 02 246