Skolene i Hole kommer spesielt godt ut på statistikken for skolebidragsindikator som er en del av måleparameterne for skole. Dette er skoleresultater korrigert for sosiale faktorer som foreldrenes utdanning, familiens inntekt m.m.

 Tallene er i foreløpige, de endelige tallene for 2017 foreligger 15. juni.

Hva er Kommunebarometeret?
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi en oversikt over hvordan kommunen driftes.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg  hentes offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Det er fagbladet Kommunal Rapport som står bak Kommunebarometeret.

Hva forteller det oss?

Barometeret måler kommunene opp mot hverandre, og regnes derfor som et effektivt verktøy for å gi innsyn i den enkelte kommunes drift og utvikling.

Hole har ligget godt an på Kommunebarometerets skåring  over flere år, men sett i lys av fallende inntekter,  er det spesielt gledelig at flere tjenesteområder leverer meget gode resultater!