For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang Hole kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak:

-          Dresserte bufehunder

-          Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste)

-          Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe

-          Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2018. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.

Forskriften finner du her