Hvorfor bli Klimapartner?

For kommunen er avtalen et steg videre i arbeidet med klimamålene i nylig vedtatt klima- og miljøplan. Et klimabudsjett er kommunens viktigste styringsverktøy for å oppnå klimamålene. Et viktig tiltak er å måle kommunens eget klimafotavtrykkn mht.direkte og indirekte utslipp. Det betyr at kommunen må sette opp et klimaregnskap for egen drift, og det gjøres for første gang ifm. klimabudsjett 2024. 

-Målet nå er få alle små og store tiltak inn i et klimaregnskap, sier miljørådgiver Miriam Geitz. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnerne være en støttespiller og et verktøy for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon, fortsetter Miriam.

Forpliktelser for Hole som Klimapartner

Ved å tegne en partneravtale med Klimapartnere utfordres kommunen til å:

  • Bli fossilfri innen 2030
  • Forankre forståelse av klimarisiko
  • Etablere minst et grønt spydspiss-prosjekt

Klimaregnskap og klimabudsjett er første tiltak som må på plass for å kartlegge kommunens klimafotavtrykk, og for å finne ut hvor vi kan sette inn effektive tiltak for å redusere utslippene. Deretter må hele kommuneadministrasjonen arbeide systematisk med målsetningene og forpliktelsene i kulepunktene.

Fakta om Klimapartnere Viken

Klimapartnere Viken er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Klimapartnere Viken (tidligere Østfold) hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18. juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid. I dag er de representert gjennom nærmere 50 partnere i Akershus, Buskerud og Østfold.

Målet er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Les mer på www.klimapartnereviken.no