LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Hole kommune har søkt om klimasatsmidler til lokale tiltak fra Miljødirektoratet

Hole kommune jobber aktivt for å oppfylle kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen. I forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet vedtok kommunestyret også en rekke verbalpunkter i budsjettet som ytterligere bidrar til en klimavennlig kommune.

Kommunen har blant annet på bakgrunn av dette søkt om klimasatsmidler til ulike lokale tiltak fra Miljødirektoratet. Direktoratet har totalt 180 mill. kr. til fordeling i ordningen som går over statsbudsjettet for 2020.

Kommunen har søkt om penger til følgende prosjekter:

  • Grønn mobilitet - fra kartlegging til handling: 234.000 kr.
  • Klimakartlegging kommunale bygg: 130.000 kr.
  • Klimasmart kommunedelplan: 350.000 kr.
  • Klimatilpasset arealplanlegging: 291.000 kr.
  • Klimasmarte omsorgsboliger i Hole kommune: 350.000 kr.
  • Klimasmarte reguleringsplaner: 64.000 kr.

Her følger et kort utdrag fra våre søknader:

Grønn mobilitet - hva vil vi oppnå
Kommunen ønsker å ta større klimahensyn i alle ledd av areal‐ og transportplanleggingen. Vi vil lage en mobilitetsstrategi som kartlegger og analyserer dagens mobilitet, transportmønster, situasjon og behov fremover.
Det er et stort potensial for redusert bilkjøring og dermed lokal utslippsreduksjon, men det kreves et godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre systematisk arbeid. Prosjektet skal se på all type mobilitet; både jobb og fritid, med spesielt vekt på internreiser i kommunens tettsteder.
Tiltaket er planlagt som et naturlig ledd inn i kommunens arbeid mot å bli en trafikksikker kommune. Arbeidet vil bidra helt konkret til en bedre trafikksikkerhetsplan for kommunen ved å finne løsninger som både sikrer trafikanter, reduserer klimautslipp og bidrar til bedre folkehelse.

Klimasmart kommunedelplan - hva vil vi oppnå
Kommunens politikere har bestilt en ny kommunedelplan for Helgelandsmoen med mål å legge til rette for
mer næringsvekst i kommunen. Hvordan området reguleres og utvikles vil ha stor betydning for klimagassutslipp på kort og lang sikt. Vi ønsker å gi vårt planarbeid et ‘klimaløft’, og målet er å bygge intern kompetanse gjennom prosessen og opparbeide rutiner og retningslinjer på sikt.

Klimatilpasset arealplanlegging - hva vil vi oppnå
Kommunen ønsker å integrere klimahensyn i sitt planleggingsarbeid i mye større grad enn før og trenger ekstern kompetanse på klimatilpasning til utredninger og anbefaling av tiltak i tre konkrete prosjekter, samt til intern kompetanseheving.

Klimasmarte reguleringsplaner - hva trenger vi
Kommunen har behov for veiledning, kartlegging og anbefalinger angående handlingsrommet ift klimavennlig planlegging i reguleringsplanprosesser, samt en strategi for hvordan de planer det gjelder håndteres, og hvilke krav som kan stilles for å oppfylle de overordnede planene som vil vedtas etter hvert.

Klimakartlegging kommunale bygg - hva vil vi oppnå
Kommunen eier 42 000 m2 BTA bygningsmasse fordelt på diverse kommunale formålsbygninger som har behov for rehabilitering, ombygging eller nybygging de neste årene på grunn av at de har blitt for gamle eller behovene har endret seg. Kommunen har per i dag liten erfaring med dagens krav og muligheter som finnes for å gjøre rehabilitering og nybygging av eiendom så klima‐ og miljøvennlig som mulig. Kommunen ønsker derfor en kartlegging av potensialet for klimagassreduserende og evt. strømproduserende tiltak ifm. kommunal eiendomsforvaltning.

Klimasmarte omsorgsboliger 
Kommunen skal planlegge og bygge nye omsorgsboliger og ønsker en utredning av mulighetene, fordeler og ekstrakostnader forbundet med å legge til grunn høye klima‐ og miljøkrav i bygningene og byggeprosessen. Vurdering av fordeler og ulemper for klimagassutslipp forbundet med ulike lokaliseringer skal inngå i prosjektet. Det er spesielt viktig for denne typen bygg at tiltakene som vurderes sikrer et godt inneklima og at utformingen generelt bidrar positivt til beboernes trivsel.
Forprosjektet skal sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å vurdere alle aspekter forbundet med bygningenes klimafotavtrykk fra planlegging til drift.

Søknadene er utarbeidet i samarbeid mellom ulike tjenesteområder. Miljørådgiver Miriam Geitz er prosjektleder for søknadene og videre prosess.


 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss