Økonomisk oversikt

Kommunedirektøren foreslår et brutto driftsbudsjett på 662 millioner kroner for 2024, og et netto driftsresultat på 1 %, som gir 6,7 millioner kroner til avsetning på disposisjonsfond. Samtidig foreslår vi å bruke fire millioner kroner av disposisjonsfondet til sprinkleranlegg i pleieinstitusjoner. Netto avsetning til fondet blir derfor 2,7 millioner kroner. Dette er en lavere avsetning til fond enn målet for finansiell styring tilsier, men nødvendig for å løse kravet til brannsikkerhet.

Utfordringer og satsninger

Flere år med høy kostnadsvekst har gjort det dyrere å drive skoler og sykehjem og drifte andre velferdstjenester. Kommunen kompenseres ikke fullt ut for de økte kostnadene, samtidig som oppgavene blir stadig mer krevende. Lånegjelden vil øke med om lag 200 millioner kroner frem mot 2025, delvis på grunn av investeringer som Hole ungdomsskole og nytt renseanlegg.

På tross av disse utfordringene gjennomfører Hole kommune en betydelig satsing på barn, unge og eldre. Skolebudsjettet styrkes med 19 millioner kroner, og det avsettes i tillegg midler til digitalt utstyr. Pleie, rehabilitering og omsorg styrkes med 16 millioner kroner, og ekstra nattevakt ansettes for å styrke tjenestenes kapasitet.

Investeringer i formålsbygg og kommunal infrastruktur i løpet av de neste fire årene utgjør 299 mill. kroner, hvorav vann og avløp utgjør 104 mill. kroner. De største tiltakene er på Sollihøgda vannverk, utvidelse av kapasiteten i VA-nettet på Sundvollen og Hole renseanlegg. 

Innovasjon og miljø

Kommunen prioriterer innovasjon i omsorgstjenestene og velferdsteknologi, og gjør tiltak for å redusere den fossile bilparken. Gjennom sambruk, kulturskole og fritidsklubb, og utnyttelse av eksisterende arealer søker vi å minimere nye byggeprosjekter, samtidig som vi investerer i solcelleanlegg og elbiler for å nå klimamålene.

Hole kommunes tiltak er også blitt anerkjent eksternt. Konsulentselskapet PwC har utarbeidet en rapport kalt "Bærekraft 356," som måler hvilke kommuner som er mest bærekraftige innenfor tre dimensjoner: Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring. Hole kommune har oppnådd en imponerende 3. plass på denne listen, en prestasjon som vi er svært stolte av.

Klima- og beredskapssatsning

Hole kommune tar ekstremvær og flom på alvor og avsetter fire millioner kroner for flomsikring og ekstremværberedskap i samarbeid med NVE. En ny og oppdatert ROS-analyse er under planlegging for å styrke kommunens beredskap ytterligere.

Veien videre – omstilling og bærekraft

Kommunen erkjenner behovet for omstilling, effektivisering, digitalisering, innovasjon og ny praksis for å møte både økonomiske og miljømessige utfordringer. Det er også viktig å legge til rette for økt befolkningsvekst for å gjøre kommunen mer robust og motstandsdyktig mot fremtidige utfordringer.

Gjennom en nøktern tilnærming til budsjettet, investeringer i bærekraftige løsninger, søkelys på velferd og valgfrihet for innbyggerne, arbeider kommunen videre mot en bærekraftig fremtid.

TJENESTEOMRÅDENE – slik fordeles budsjettet på tjenestene

Hole kommunes årsbudsjett for 2024 er en balansegang mellom økonomisk nøkternhet og innovasjon. En trygg økonomi er en forutsetning for at vi kan utføre de tjenestene innbyggerne er avhengige av, og at vi kan satse på tiltak for en mer miljøvennlig og mer attraktiv kommune.

Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene. Det legges som utgangspunkt til grunn en generell økning på 4-5 % i avgifter og gebyrer.

Skole og barnehage
Kommunedirektøren foreslår å øke skolens ramme i 2024 med 19 mill. kroner, i tillegg avsettes 1,5 mill. kroner til nytt digitalt utstyr i 2024.

Alle skoler og barnehager jobber med et kompetanseløft innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er en satsning over fem år.

En 100 % plass i SFO vil i 2024 koste kr 3647 pr. mnd. Prisen øker med 4 %.
Gratis 12 timer SFO for 1. og 2. trinns elever.

Prisen på barnehageplass vil i 2024 koste kroner 3000 pr. mnd. Prisen reduseres med kr 1000 pr. mnd. fra 1. august 2024.

Helse
Forebyggende helsearbeid og tidlig innsats er viktig. Vi opprettholder dermed satsningen på helsestasjon og skolehelsetjenesten i 2023. Kommunen arbeider for at flere barn skal omfattes av den ordinære undervisningen gjennom tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging hos skole- og barnehagepersonell. Helseavdelingen er fortsatt i beredskap for å kunne håndtere pandemiske utfordringer på kort varsel.

Nav Hole og barnevern
I Hole kommune er målet om økt sysselsetting, arbeid og aktivitet overordnet i arbeidet med ulike brukergrupper. For barnevernstjenesten var myndighetenes barnevernsreform et prioritert tiltak i 2022, og arbeidet fortsetter i 2024.

I 2022 ble BUA (Barn- Unge- Aktivitet) etablert på Vikstunet, og er et tiltak for gjenbruk, utlån og arbeidstrening. Tilbudet er utvidet til å omfatte «formiddag i lag» som er en uformell møteplass for alle innbyggere som ønsker å delta. BUA er et kjærkomment tilskudd i Holebygda, og blir en satsning også i 2024.

Pleie, rehabilitering og omsorg
Innovasjon i omsorgstjenestene er et stort løft, og kommunen viderefører satsningen på velferdsteknologi. Totalt 200.000 kroner investeres de neste tre årene i velferdsteknologi. Ekstra nattevakt ansettes for å styrke tjenestenes kapasitet.

 Kvalitetsreformene for eldre, «Leve hele livet» og «Bo trygt hjemme», krever både tverrfaglig og regionalt samarbeid. Reformen handler blant annet om å satse på aktivitet, ernæringsrik mat og gode måltider for hjemmeboende eldre. En viktig ressurs i dette arbeidet er rollen som frivilligkoordinator, som nå er en fast stilling. En helhetlig plan for helse- og omsorgstjenester blir en satsning i 2024.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
Systematisk jobbing med kompetansehevende tiltak blant de ansatte skal styrke tjenestene til brukerne. Satsning på velferdsteknologi i samarbeid med pleie- og omsorg fortsetter i 2024.
TFF satser også på bruk av frivillige som en ressurs i tjenestetilbudet, og fortsetter med tiltak innen «Hverdagsmestring» for brukerne.

Kultur, idrett og fritid
Med grunnlag i den vedtatte kulturplan for 2019-2024 skal kommunen sikre flere gode tiltak og aktivitetstilbud for barn og unge, spesielt også for barn og unge som ikke favnes i organisert aktivitet.
Arbeidet med samlokalisering av kulturskole og fritidsklubb på Hole ungdomsskole blir en viktig oppgave i 2024. Ung Kultur Møtes (UKM) er et nytt satsningsområde for all barne- og ungdomskultur i Hole. Målet er at UKM skal bli en paraply for både den organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteten gjennom hele året.

Prisen for en plass i kulturskolen blir kr 2058,- pr. halvår fra høsten 2024. Prisen øker med 4,5 %.

Areal, byggesak og miljø
Tjenesteområdet fortsetter arbeidet med overordnede arealplaner for å tilrettelegge bolig- og tettstedsutvikling på Vik, og næringsutvikling på Helgelandsmoen. Oppfølging av utviklingsplanene for Sundvollen er også et prioritert område. I tillegg fortsetter arbeidet med digitalisering av saksbehandlingen innenfor hele tjenesteområdet. Arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap fortsetter i 2024. Klimatiltak skal blant annet innarbeides i arealplanene.

Med oppdatert planverk og proaktiv arealplan skaper vi gode rammer for både nærings- og boligutvikling i årene fremover.

Teknisk drift/eiendom
Kommunens formålsbygg og VA-anlegg skal oppgraderes og vedlikeholdes de neste fire årene for om lag 299 mill. kroner. Av dette skal det investeres 156 mill. kroner i utvidelsen av Hole ungdsomsskole.   For å møte vekst og utvikling investeres det 104  mill. kroner i kapasitetsutvidelser i VA-nettet på Sollihøgda og i Sundvollen, og i renseanlegget.

Det skal etableres sprinkleranlegg for fire mill. kroner på tre privatdrevne pleieinstitusjoner i 2024 etter pålegg fra brannvesenet.

Administrasjon, stab og støttetjenester
I 2024 foreslår kommunedirektøren å investere omtrent en million kroner i nødvendig utskifting av utstyr og vedlikehold av IKT-infrastrukturen for å oppfylle sikkerhetskrav. Videre planlegges det en betydelig satsning på lederutvikling og ledertrening.

Fremdrift og høring

Formannskapet får presentert budsjettforslaget den 25. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 22. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling. Budsjettet legges deretter ut til høring fra rundt 23. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet.