Som grunnlag for at vi ber om et slikt møte, viser vi til de fire hovedområdene i Hole kommunestyres vedtak som er avgjørende for Hole:

  • Motorvegkryss på Helgelandsmoen som vil bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen i og utenfor linja. (Faktaark 1)
  • Stasjon på Sundvollen med tilhørende utvikling som vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og bærekraftig for kommende generasjoner. (Faktaark 2)
  • Ivaretakelsen av kommunens innbyggere, herunder sårbare grupper som vil bli særlig utsatt i en krevende anleggsfase. (Faktaark 3)
  • Erstatning for tapet av viktige frilufts - og rekreasjonsområder/vern av jordarealer med nye tilbud. (Faktaark 4)

Hole kommune mener at det foreliggende reguleringsutkastet ikke har tatt hensyn til overnevnte momenter, samt at forslaget ikke innfrir Regjeringens egne føringer om å legge til rette for vekst og samfunnsøkonomisk nytte langs veg og bane.

Brevet og faktaarkene ligger som vedlegg.