Året 2021 er i likhet med 2020 preget av koronapandemien med ekstraordinære utgifter og inntekter. Hovedårsaken til det gode resultatet er tilleggsbevilgninger til kommunene samt indirekte effekter av koronapandemien som lavere lønnsvekst og lånerente.

Tjenesteområdene har også tilpasset driften i en svært krevende situasjon. Resultatet viser at flere tjenesteområder har dekket deler av koronatiltakene innenfor ordinær driftsramme.

Høyere skatteinntekter og tilskudd enn i 2020
Skatteinntektene og rammetilskudd viser en økning på 24 mill. kroner i forhold til året før.

Stortinget har bevilget betydelige midler til koronakompensasjon for kommunene. For Hole kommune utgjør dette 14,5 mill. kroner.

Driftsresultatet og budsjettet
Regnskapet viser et samlet overskudd på 17,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Sentrale inntekter og utgifter viser et positivt avvik på 24 mill. kroner, mens driften av tjenestene inkl. lønnsavsetning og pensjon har et samlet negativt avvik på 9,5 mill. kroner.

Styrke disposisjonsfondet
Det er satt av totalt 18,7 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2021. Kommunen har hittil opparbeidet totalt 86,6 mill. kroner. Dette utgjør 14,6 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet er nå på et nivå som er godt over måltallet på 10 %.

Positivt finansbidrag
Fortsatt lav lånrente bidrar også positivt til resultatet, og samlet bidrar finansområdet positivt til resultatet med 3 mill. kroner.

Meget fornøyd med resultatet
-Jeg er meget fornøyd med at resultatet ble bedre enn budsjettert. Resultatet bidrar til å styrke kommunens evne til å håndtere usikkerhet og fremtidige utfordringer, og det styrker kommunens evne til å møte investeringsbehovene fremover, sier kommunedirektør Torger Ødegaard.

-Jeg vil samtidig rette en stor takk til alle ansatte som har bidratt i et krevende år. Koronapandemien har vært svært utfordrende for ledere, medarbeidere og brukere som har vist stor omstillingsevne, sier Ødegaard.

Videre behandling av regnskapet
Årsregnskapet er overlevert revisjonen. Regnskapet blir nå analysert og årsberetningen vil gi mer informasjon om tallene. Regnskap og årsberetningen skal etter planen behandles i kommunestyret 23. mai 2022.