Ordførere signerer VA-avtale for Sollihøgda.jpgOrdførerne Syver Leivestad og Lisbeth Hammer Krog feirer VA-avtalen med kake på kommunegrensen.
Foto: Pål Tr. Mannsverk, Ringerikes Blad.
 

Samarbeider om felles løsning 

Begge kommuner har behov for bedre vann- og avløpsordninger. Ved et samarbeid løses behovet i fellesskap, og Hole betaler totalt 15 mill. kroner til Bærum for å koble seg til deres VA-nett.
Da Statens Vegvesen og BaneNOR i 2018 startet detaljplanleggingen av ny E16 og Ringeriksbanen ble det klart at behovet kunne løses gjennom et felles prosjekt.

Det har lenge vært et ønske om å sikre fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester for innbyggerne på Sollihøgda. Bærum har på sin side behov for det samme på strekningen Skui-Sollihøgda. 

-Et samarbeid hvor kommunene kan dele kostnader og løse flere behov samtidig, er et vinn-vinn prosjekt, sa ordfører Syver Leivestad.

Fremdrift for VA-prosjektet 

Hole kommune planlegger oppstart av arbeidet i slutten av 2023. Målet er at infrastrukturen på nordsiden av E16 opp til eksisterende VA-ledninger i Fagerliveien/Kapellveien er ferdig til avtalen med Bærum er gjeldende i 2026.
Når nye E16 er åpnet, kan vi gjøre andre etappe som er å få på plass ledninger langs Holeveien frem til Tjernsliveien, og sørlige delen av Sollihøgda tettsted.

Følgende anlegg skal bygges:

  • Grøfteanlegg med kommunale vann og spillvannsledninger på ca 2200 meter.
  • Nytt høydebasseng med maskinrom.
  • Ny pumpestasjon for vann.
  • Ny pumpestasjon for spillvann.

Innbyggere som bor innenfor rimelig nærhet vil bli pålagt tilkobling til kommunalt nett. De som eventuelt bor for langt unna kommunalt avløpsnett, vil få tilsyn og eventuelt krav om utbedring av eksisterende avløpsløsning.

Den enkelte huseier vil få varsel i god tid om aktuelle løsninger for tilkobling til VA-nettet.