Helsestasjonen og tre barnehager ( SOS, Sundvollen og Naturbarnehagen) skal denne våren ta 4-årskonsultasjon i barnehagene. Formålet med å flytte disse konsultasjonene ut fra helsestasjonen er at barna og helsesykepleierne blir bedre kjent, og helsesykepleier får mulighet til å se barnets utvikling både språklig og fysisk gjennom lek og samspill med andre. Dette tiltaket blir en viktig del av grønn sone og forebyggende arbeid i Holemodellen. - Vi er opptatt av å ha gode tiltak som favner alle barn, og sikre at de takler ulike overganger i livet på en god måte, sier prosjektleder Eline Røed-Bottenvann.

Helsedirektoratet anbefaler gjennom nasjonalfaglige retningslinjer at samarbeidet mellom helsestasjon og barnehage styrkes. Flere kommuner har allerede innført denne praksisen og kan vise til positive erfaringer.

Holemodellen i skolen
I løpet av høsten 2019 har både Vik skole og ungdomsskolen kjørt pilotering av Holemodellen, Røyse skole og Sundvollen oppvekstsenter starter opp i løpet av våren.

Holemodellen fra 0-100 år
Levekårsutvalget fikk en presentasjon av Holemodellen i august 2019. Utvalget har heiet på prosjektet helt fra starten av, og i møtet ba de om at Holemodellen videreutvikles til også å gjelde for den voksne befolkningen.
- Koordinerende enhet i kommunen må styrkes og lag en handlingsplan med tydelige prioriteringer, sa levekårsutvalget. I etterkant har kommunen søkt om midler fra fylkesmannen til en prosjektstilling som skal bidra til at koordinerende enhet videreutvikles og sees som en del av Holemodellen i et livsløpsperspektiv.
Martine Magnussen, fysioterapeut i helseavdelingen, har fått i oppdrag å lede dette arbeidet i 2020.

Regjeringens Likeverdsreform
Regjeringens arbeid med Likeverdsreformen pågår for fullt, og handler om å gi familier som har barn med behov for sammensatte tjenester en enklere hverdag. Denne våren inviteres kommunene til regionale dialogmøter med fire departementer for å få kommunenes erfaringer og innspill til de fire målene i Likeverdsreformen. Disse målene er å:

  • motta sammenhengende og gode tjenester.
  • være sjef i eget liv.
  • ha en meningsfull hverdag.
  • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

- Holemodellen oppfyller målene i denne reformen til punkt og prikke, og det er ekstra spennende at konseptet har overføringsverdi for et helt livsløp, sier Eline Røed-Bottenvann.

Les mer om Holemodellen her.