Høyere skatteinntekter enn i 2018
Holes skatteinntekter i 2019 ble totalt 257,2 mill. kroner. Det tilsvarer 117,7 % av landsgjennomsnittet før skatteutjevningen (omfordeling av skatteinntektene mellom kommunene), og 105,9 % etter skatteutjevningen.

Skatteinntektene i 2019 er 25,5 millioner kr. høyere enn i 2018 og utgjør en økning på 11 %.

Driftsresultatet og budsjettet
Tjenesteområdene har samlet brukt 12 mill. kr. mer enn budsjettert i 2019. -Det er krevende å holde budsjettet for flere tjenesteområder, men dette skyldes ikke de ansatte. Vi må kjøpe eksterne tjenester for å gi gode tilbud til ulike omsorgsgrupper med sammensatte helseutfordringer, sier rådmann Torger Ødegaard.

Kommunen vil gi en nærmere redegjørelse for resultatene pr. tjenesteområde i årsberetningen.

Styrke disposisjonsfondet  - gi økonomisk handlingsrom
Etter at overskuddet fra 2018 på 8,7 mill. kr. er disponert i regnskapet for 2019, er det totalt satt av 13,8 mill. kr. til disposisjonsfond i 2019.

Kommunen har som mål at disposisjonsfondet skal være på 10 % av driftsinntektene for å skape et godt økonomisk handlingsrom til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet. Kommunen har hittil opparbeidet totalt 48,6 mill. kroner som tilsvarer 9 % av driftsinntektene.
I 2020 er målet å sette av ytterligere 5 mill. kr. til disposisjonsfondet.

Roser de ansatte
- I en hverdag som er både travel og med relativt stramme rammer så gjør våre ansatte en solid innsats for å gi gode tjenester. Dette gjør Hole til en god kommune å bo og leve i for de aller fleste, sier Ødegaard.

Sikre velferden – behov for investeringer
Rådmannen peker også på at i tiden fremover må kommunen bruke handlingsrommet den har opparbeidet på en forsvarlig måte for å sikre velferden. - Det er nødvendig med en stram og nøktern økonomistyring og budsjettering fremover, sier Ødegaard.

Videre behandling av regnskapet
Årsregnskapet er overlevert til revisjonen. Revisjonen har frist til 15. april med å revidere regnskapet. Deretter skal regnskapet etter planen behandles i kontrollutvalget 7. mai og formannskapet 13. mai.  Kommunestyret skal behandle regnskapet 25. mai, og vil da vedta hvordan overskuddet skal disponeres.