Året 2020 preges av koronapandemien med ekstraordinære utgifter og inntekter. Hovedårsaken til det gode resultatet er tilleggsbevilgninger til kommunene samt indirekte effekter av koronapandemien som lavere lønnsvekst, pensjonspremier og lånerente.

Tjenesteområdene har også tilpasset driften i en svært krevende situasjon. Resultatet viser at flere tjenesteområder har dekket deler av koronatiltakene innenfor ordinær driftsramme ved omdisponering av personell, og ved lavere generell aktivitet pga. pandemien.

Det vil fortsatt være usikkerhet knyttet til korona og konsekvenser for økonomien i 2021 og på lengre sikt. For Hole kommune er det særlig usikkerhet rundt fremtidige skatteinntekter.

Reduserte skatteinntekter
Skatteinntektene viser en nedgang på 12 mill. kroner (-4,8%) i forhold til året før. Nedgangen er betydelig høyere enn snittet for kommunen på -0,7%.  Avvik i forhold til budsjett er på 6,2 mill. kroner.

Hole kommune har en sammensetning av skatteinntektene som erfaringsmessig er konjunkturutsatt, og resultater tyder på at koronapandemien har gitt større utslag på skatteinntektene enn gjennomsnittlig for landet.

Stortinget har bevilget betydelige midler til koronakompensasjon for kommunene. For Hole kommune utgjør dette 13,8 mill. kroner i økt rammetilskudd og ekstraordinære skjønnsmidler fra statsforvalteren. Avvik i forhold til budsjett er 8 mill. kr. i merinntekter.

Netto skatt og rammetilskudd har et positivt avvik i forhold til budsjett på 1,9 mill. kr. 

Driftsresultatet og budsjettet
Regnskapet viser et samlet overskudd på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Sentrale inntekter og utgifter viser et positivt avvik på 7 mill. kroner, mens driften av tjenestene inkl. lønnsavsetning og pensjon har et samlet positivt avvik på 5,5 mill. kroner.

Styrke disposisjonsfondet
Det er satt av totalt 19,3 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2020. Kommunen har hittil opparbeidet totalt  67,9 mill. kroner og utgjør 12 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet er nå på et nivå som er i tråd med måltallet om 10 %.

Lønnsoppgjør og pensjon
Lønnsoppgjøret ble betydelig lavere enn anslaget på 3,5 % som var lagt til grunn i budsjettet. Lavere lønnsoppgjør gir stort utslag også på pensjonskostnader.  Samlet effekt av lønnsoppgjør og pensjon er beregnet til 12 mill. kroner i forhold til budsjettavsetninger.

Positivt finansbidrag
Norges Bank satte styringsrenten ned til 0 % i mars 2020 og har videreført det gjennom hele året. Bankene har gradvis tilpasset sitt rentenivå og bidratt til betydelig lavere renteutgifter.  Samtidig har Hole mottatt mer i utbytte fra selskaper. Samlet bidrar finansområdet positivt i forhold til resultatet med 5,2 mill. kroner.

Meget fornøyd med resultatet
-Jeg er meget fornøyd med at resultatet ble betydelig bedre enn budsjettert. Resultatet bidrar til å styrke kommunens evne til å takle usikkerhet i forhold til de mer langsiktige effektene av pandemien og fremtidige skatteinntekter, sier kommunedirektør Torger Ødegaard.

-Jeg vil samtidig rette en stor takk til alle ansatte som har bidratt i et krevende år. Koronapandemien har vært svært utfordrende for ledere, medarbeidere og brukere som har vist stor omstillingsevne, sier Ødegaard.

Videre behandling av regnskapet
Årsregnskapet er overlevert revisjonen. Regnskapet blir nå analysert og årsberetningen vil gi mer informasjon om tallene. Regnskap og årsberetningen skal etter planen behandles i kommunestyret 31. mai 2021.