www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Hva skal du bygge?

Bruksendring

Når du skal ta i bruk et bygg, eller en del av det, til noe annet enn det bygget opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til, er det to ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av type bruksendring kan det være at du;

 1. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og eventuell byggearbeider knyttet til bruksendringen.
 2. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

Se informasjonsark her

Driftsbygninger i landbruket

Begrepet ”driftsbygning” er i denne sammenheng å forstå som et bygg som er nødvendig for den ordinære landbruksdriften av en landbrukseiendom. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. I plan- og bygningsloven (pbl) § 11-7 punkt 5 a) er tiltak i landbruket angitt som ”nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser”.

Se informasjonsark her

Fasadeendring

Når du skal gjøre noe som endrer fasaden på eksisterende bygg er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Det kan være at du;

 1. Kan gjøre endringene uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

Se informasjonsark her

Forstøtningsmur

Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering, dens utforming, maksimale høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense, kan det være at du;

 1. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

Se Informasjonsark her

Garasje, bod o.l.

Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du;

 1. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6- 8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

Se informasjonsark her

Gjerde og Levegg

Definisjoner:

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende. Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Se informasjonsark her

Pipe og ildsted

Når du skal gjøre arbeider i forbindelse med piper og ildsteder er det to ulike kategorier som er aktuelle. Det kan være at du;

 1. Kan gjøre arbeidene uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, eventuelt selvbygger med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11.

Se informasjonsark her

Skilt og reklame

Når du skal sette opp skilt- og reklameinnretning er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av skilt- og reklameinnretningens størrelse og plassering kan det være at du;

 1. Kan sette opp uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) selv være ansvarlig for søknaden og oppsettingen.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11

Se informasjonsark her

Tilbygg til bolig

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke.

Tilbygg; er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA).

Påbygg; er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i bebygde areal (BYA). Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA).

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Se informasjonsark her

Veranda, balkong og terrasse

Definisjoner som ofte brukes:

Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.

Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk. (Figuren øverst til høyre viser en balkong.)

Terrasse: Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Hvilke verandaer, balkonger og terrasser er unntatt fra søknadsplikt og hvilke er søknadspliktige?

Se informasjonsark her

Del dette:

Skjema