I følge lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal alle kommuner ha et eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådene er rådgivende organer for hovedutvalg og kommunestyre i saker som angår levekår for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i Hole kommune. Som rådgivende organ vil rådets fokus være på saker på et overordnet nivå.

Sammensetning

Eldreråd
I eldrerådet skal minst ett medlem velges fra pensjonistforeningen og minst ett medlem blant kommunestyrets medlemmer.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse
I Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal tre av medlemmene representere interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. To av medlemmene velges blant folkevalgte representanter og ett av disse fortrinnsvis fra levekårsutvalget.

Hvordan velges medlemmene?

Medlemmene i eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden. Oppnevningen foregår som regel i oktober i valgåret.

Det er kommunestyret som vedtar rådenes vedtekter der sammensetning og antall medlemmer og varamedlemmer i rådene er beskrevet.

Rådene skal være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og yrkesbakgrunn med kompetanse og innsikt i levekårene til eldre og til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådenes medlemmer må representere begge kjønn og bør ha en viss geografisk spredning i kommunen.

Rett og plikt til å delta i møter

Medlemmer av rådet har rett og plikt til å delta i rådets møter.

Møtevirksomhet

Rådene har ca. åtte møter per år. 

Møtegodtgjørelse

Det utbetales møtegodtgjørelse i henhold til reglement for folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder.

Ønsker du å foreslå kandidat?

Har du forslag til medlemmer til ett eller begge rådene, kan du sende inn navn på kandidat til postmottak@hole.kommune.no

I tillegg bør det opplyses om hvilket råd det gjelder, navn, e-post/telefonnummer, fødselsår, bosted, yrkesbakgrunn, evt. relevant kompetanse, evt. interesseorganisasjon, annen relevant informasjon.

Frist

Frist for å foreslå kandidater er 22. september 2023.