www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Kommunedelplan for energi og klima

Formål
Formålet med energi- og klimaplanen er å gi retningslinjer og skissere tiltak for å sikre at Hole kommunes vekst og utvikling ikke skjer på bekostning av miljøet og en bærekraftig utvikling. Hole kommune skal vokse, og samtidig opprettholde og videreutvikle en grønn, miljøbevisst profil på sin virksomhet.

Dette dokument skal gi kommunen et grunnlag for planstrategier og konkrete føringer for arbeid med ulike tiltak både i kommunens egen virksomhet, og overfor utbyggere, næringsliv og innbyggere i kommunen i sin helhet.

Bakgrunn
Gjennom den globale oppvarming - delvis menneskeskapt - står verden ovenfor den største miljømessige utfordringen noensinne. Den globale oppvarmingen vil berøre oss alle i større eller mindre grad, men vil først og fremst ha konsekvenser for store deler av den fattigste befolkningen i verden.

I den vestlige og industrialiserte del av verden har vi en stadig økende forbrukskultur som medfører store og stadig større klimautslipp pr. innbygger. Vi har derfor et spesielt moralsk ansvar for å være med å redusere disse utslippene for på den måten å redusere den globale oppvarmingen og konsekvensene av denne.

Staten har derfor pålagt alle kommuner i landet om å klimaplanlegge slik at klimautslippene går ned. Kommunene står direkte ansvarlig for en del av klimautslippene gjennom sin tjenesteproduksjon og eiendomsforvalting og har som planmyndighet store muligheter til å påvirke klimautslippet fra den enkelte innbygger og næringsvirksomheten.

Det er forventninger om at alle kommuner innen utgangen av 2010 skal ha vedtatt en klima- og energiplan som inneholder status for kommunens utslipp og utfordringer, samt mål, strategier og tiltak for å redusere utslipp.

Hole kommune har vedtatt å utarbeide den foreliggende energi- og klimaplan og fått tilskuddsmidler til arbeidet fra ENOVA. I forbindelse med utarbeidelsen av planen har kommunen hatt et nært samarbeid med ressurspersoner fra Ringeriks-Kraft og BioRingerike.

Les hele planen her.

Del dette:

Skjema