Det varsles samtidig om evt. forhandlinger om utbyggingsavtale, men dette vil bli avgjort i den videre prosessen.

Planarbeidet utføres av Yarra Arkitektur, på oppdrag fra Holt Bygg & Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging samt tilhørende infrastruktur, adkomst
og parkering.
Planområdet ligger ca. 4 km sør for Vik sentrum. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 210/15. Planområdet som varsles utgjør omtrent 43 daa av et samlet areal på ca. 471 daa.
Det varsles oppstart for et noe større område nå, enn hva som forventes at vil inngå i endelig planforslag.


Planområdet ligger ved Tyrifjorden og Sundvollen i nordøst. Ellers grenser planområdet til Nordmarka. Planområdet består i dag av skog.
I gjeldende kommunedelplan for Sundvollen har planområdet arealformål Bolig – Fremtidig.

Frist for innspill 

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til den 18. august. 
Det tas forbehold om endringer utover forholdene beskrevet her.
Henvendelser og innspill rettes til:
Yarra Arkitektur, Sandgata 33, 3370 Vikersund, eller pr e-post til: post@yarra.no kopi sendes til Hole kommune:postmottak@hole.kommune.no