Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til områdene B2, B3 og B4 i kommunedelplanen, fordi de mente omfanget av nye boligområder ved Sollihøgda var i strid med nasjonale retningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.

For å imøtekomme Hole kommunes ønske om å videreutvikle Sollihøgda som tettsted, åpner departementet likevel for at kommunen kan fremme reguleringsforslag for et areal på inntil 50 dekar innenfor områdene det var fremmet innsigelse til. Vedtaket innebærer at kommunen nå har ca. 100 dekar nye områder til boligbebyggelse, i tillegg til mulighet for fortetting i eksisterende i boligområder.

Dersom Hole kommune ved senere rulleringer av kommuneplanen ønsker å legge til rette for mer utbygging på Sollihøgda, må dette vurderes i en regional sammenheng og i lys av endelige planer for utvikling av Sundvollen tettsted som følge av ny InterCity-stasjon på Ringeriksbanen.

Se hele brevet fra KMD her.