LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring - forlenget frist til 25. oktober

Kommunen har forlenget fristen for å sende inn merknader til kommunedelplanen til 25. oktober 2019.

Plan- og miljøstyret vedtok den 19. august, sak 024/19 at kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring og til offentlig ettersyn.

Det åpnes ikke for nye arealinnspill. Etter forrige høringsrunde er det gjort flere endringer for å svare ut innsigelsene og merknadene til planen.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en høyere arealutnyttelse i sentrumsnære områder. For å avlaste trafikk i Sundvollen-krysset skal det sikres etablering av en samlevei mellom Tyriheimen-Dronningveien. Det er avsatt arealer til offentlig-/privat tjenesteyting. Planforslaget er tilpasset planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 med hensynssone. Planområdet er utvidet ved Elstangen og Øvre Trøgsle for å få en bedre og helhetlig plan for hhv. næring og boligområdene.

Åpne kontordager
I forbindelse med høring av planforslaget holder vi åpne kontordager på Hole Herredshus mandag 23. og tirsdag 24. september, kl. 09.00-15.00, og onsdag 25. september, kl. 16.00-20.00.

Frist for å gi uttalelser
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no
innen 25. oktober 2019.  Det åpnes ikke for nye arealinnspill.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss