Hensikten med planen er å tilrettelegge for en høyere arealutnyttelse i sentrumsnære områder. For å avlaste trafikk i Sundvollen-krysset skal det sikres etablering av en samlevei mellom Tyriheimen-Dronningveien. Det er avsatt arealer til offentlig-/privat tjenesteyting. Planforslaget er tilpasset planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 med hensynssone. Planområdet er utvidet ved Elstangen og Øvre Trøgsle for å få en bedre og helhetlig plan for hhv. næring og boligområdene.

Åpne kontordager
I forbindelse med høring av planforslaget holder vi åpne kontordager på Hole Herredshus mandag 23. og tirsdag 24. september, kl. 09.00-15.00, og onsdag 25. september, kl. 16.00-20.00.

Frist for å gi uttalelser
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no
innen 25. oktober 2019.  Det åpnes ikke for nye arealinnspill.