I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsles det nå oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Planprogrammet beskriver viktige hovedtema og prosesser for arbeidet.

Frist for merknader er 21. mars 2023.

Merknader og uttalelser til høringsutkastet av Planprogrammet sendes til postmottak@hole.kommune.no, eller Hole kommune, Viksveien 30, 2530 Røyse.

Saksdokumenter finner du på kommunens innsynsløsning