Videre vil kommunen peke på at planen ikke er lagt på høring i sin helhet, det vil derfor kunne være utfordrende å se alle virkninger av endringene som fremkommer av denne begrensede høringen.

Kommunen påpeker også at tidsbruk og kostnader ikke alene kan være styrende for valg av løsninger for dette statlige prosjektet. Løsningen med valg av totalentreprenør og utsettelse av flere viktige alternativvalg som påvirker lokalmiljøet til etter at reguleringen er fastsatt, virker ikke betryggende. Faren for at de enkleste og rimeligste løsningene for prosjektet blir valgt på bekostning av lokal utvikling og nærmiljø i Hole kommune er betydelig. Kommunen viser i denne sammenhengen til samfunnsoppdraget FRE16 har fått i oppdragsbrevet fra departementet, der vi siterer: «Transportetatene og lokale myndigheter skal i samarbeid legge til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.» 

Prosjektet representerer et voldsomt inngrep som vil rasere verdifulle områder tvers gjennom vår kommune. Hole kommune opplever i liten grad å bli hørt i våre ønsker og krav for prioritering av prosjektets samfunnsnytte lokalt, og for kompenserende tiltak eller erstatning for verdier som tapes midlertidig eller permanent i vår kommune. Spesielt vil vi påpeke:

 • Kommunen krever at alternativet med motorveikryss på Helgelandsmoen realiseres. Forslaget til alternativ løsning for et motorveikryss på Helgelandsmoen vil bidra til en positiv samfunnsnytte på minst 130 mill. kroner, beregnet etter FRE16s og SSBs tallmateriale. Hole kommune mener at utredningsplikten til FRE16 ikke er oppfylt ved at lokale ringvirkninger av prosjektet ikke er belyst. Hole kommune mener at FRE16 ikke har vurdert det svært store potensialet for næringsutvikling på Helgelandsmoen. Hole kommune mener at FRE16 ikke har belyst den svært uheldige økte ulykkesfrekvensen lokalt, om krysset på Helgelandsmoen ikke blir bygget. Hole kommune mener at FRE16 ikke har gjort rede for de økte vedlikeholdskostnadene på det lokale og regionale veinettet, om krysset på Helgelandsmoen ikke blir bygget.
   
 • Hole kommune er skuffet over at arbeidet med kompensasjon for forringelse av idretts- og friluftsliv og bortfall av idrettsanlegg ikke er kommet lenger. Hole kommune mener at utredningsplikten til FRE16 ikke er oppfylt ved at det ikke foreligger en rapport om «Tiltak for å begrense, avbøte eller kompensere negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv». Hole kommune krever at fotballbanen på Helgelandsmoen blir erstattet eller kompensert økonomisk, og at det ytterligere gis MNOK 43 som kompensasjon for forringelse av idrett- og friluftsliv i et fond disponert av Hole kommune i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
   
 • I den begrensede høringen legges det frem et nytt alternativ for utfylling av Sundvollbukta som følge av grunnundersøkelser og innkomne merknader til «maksimal-alternativet». Eiendomsrett og juridiske forhold knyttet til utfylte arealer er ennå ikke avklart. Kommunen har i denne sammenheng to roller å ivareta:
  • ansvar og reguleringsmyndighet for en helhetlig tettstedsutvikling i Sundvollen for alle utbyggingsarealer som ikke omfattes av statlig regulering til trafikk- og jernbaneformål, og
  • som grunneier for deler av stranden og bunnen i sundet, på linje med andre berørte grunneiere på begge sider av Sundvollbukta.  

Hole kommune anser det reviderte forslaget til omfang, utforming og arrondering av fyllingen i Sundvollbukta som en forbedring av prosjektet i forhold til det første forslaget. 
Til tross for at lovverket mot inngrep i vernede vassdrag håndheves svært strengt i Hole, støtter vi Bane NORs vurderinger av dette forslaget i tilstrekkelig grad  ivaretar landskap, miljø og kultur i Sundvollen/Kroksund.

 • For de områder hvor det er kommunen som skal overta eller drifte anlegg som bygges av FRE16 må det utarbeides utbyggingsavtaler eller gjennomføringsavtaler. Dette må hjemles i planbestemmelsene.
   
 • Til tross for de vurderinger FRE16 har gjort av trafikksikkerhetstiltak mellom Elstangen og Sundvollen /Kroksund, både i anleggsperioden og etterpå, forutsetter vi at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for de enkelte fasene i byggeperioden for alle områder som berøres av anlegget, som skal godkjennes av kommunen før anleggsstart.
   
 • Hole kommune krever at det bygges en planskilt løsning for gående og syklende fra området Øvre Elstangen/Klokkerbråten under FV155 mot Elstangen og Storøya. Det er ikke hensyntatt belastningen på FV155 ved anleggsarbeider og ved omkjøringssituasjoner. 
   
 • Hole kommune krever at før reguleringsplanen godkjennes i departementet, så foreligger det avtale om utflytting fra Hole bo- og rehabiliteringssenter som Hole kommune aksepterer, eller plan for tilstrekkelig skjerming slik at beboerne kan bo der i anleggsperioden.
   
 • Hole kommune vil ha en samlet fremstilling av reguleringsplanen med oppdatert plankart og med planbestemmelser før oversendelse av planen til departementet.

Hole kommune viser for øvrig til vår høringsuttalelse av 20.6. 2018. Uttalelsen til revidert planforslag er et tillegg til denne.