Planforslaget har vært til 1. gangsbehandling i følgende politiske utvalg:

  • Plan- og miljøstyret 19.08.2019 sak 023/19
  • Levekårsutvalget 20.08.2019 sak 032/19
  • Formannskapet 21.08.2019 sak 035/19

Den politiske behandlingen har resultert i enkelte endringer av rådmannens forslag. To felt for boligbygging i henhold til innspill ble tatt inn, Steinsåsen vest og et boligområde på Storøya. Videre ble det politisk besluttet at vi skal utarbeide en egen kommunedelplan for Helgelandsmoen hvor målet er å legge til rette for mer næringsvekst i kommunen. 

Åpne kontordager
I forbindelse med høring av planforslaget har vi åpne kontordager på Hole Herredshus mandag 14. og tirsdag 15. oktober kl. 09.00 - 15.00, og onsdag 16. oktober kl. 16.00 - 20.00.

Frist for merknader er 22. november 2019
Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplanen. Har du merknader eller innspill til planforslaget så må disse sendes til:
Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller e-post: postmottak@hole.kommune.no

Papirversjon av høringsdokumentene
Vi har for gjennomsyn ett komplett eksemplar på disse stedene:

  • Hole Herredshus - informasjonsskranken
  • Hole bibliotek

Har du spørsmål?
Har du spørsmål til planforslaget eller dokumentene, ta kontakt med:

Åge-Ander Sandum                                                    John-Morten Landrø
Leder areal og byggesak                                             Kommuneplanlegger
Tlf.980 73 042                                                             Tlf. 409 12 777

E-post: Age-Andre.Sandum@hole.kommune.no      John-Morten.Landro@hole.kommune.no