Du er her: Hjem / Kommunereform

Innbyggerresultatene i Hole er klare

25. mai 2016

Hovedfunnene fra innbyggerundersøkelsen ble presentert av ordfører på felles folkemøte om kommunereformen ondsdag kveld. Undersøkelsen viser at 59 % foretrekker at Hole forblir en egen kommune.  34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing med Ringerike og Jevnaker (totalt 16 %), eller med Ringerike alene (totalt 14 %). 5 % foretrekker en annen gruppering, men ingen av de foreslåtte alternativene.
 

Innbyggerundersøklse

Har du ikke mottatt innbyggerundersøkelsen? Ta kontakt

Alle som fyller 18 år i 2016 skal ha mottatt undersøkelsen

18. mai 2016

Har du ikke mottatt undersøkelsen i post eller på sms? Ta kontakt på telefon 32161100 eller send e-post til postmottak@hole.kommune.no innen 20. mai kl. 10:00. Oppgi navn, f.dato og telefonnummer.

Debatt folkemøte

HUSK FOLKEMØTE I DAG 25. MAI

11. mai 2016

På dagsorden står intensjonsplanen som de tre kommunene har utarbeidet. Resultater fra innbyggerundersøkelser vil også bli belyst i møtet. Det blir god anledning til å stille spørsmål, så møt opp med det du har på hjertet. På slutten stiller ordførerne til en «spørretime».

 

Kommunereform: Fylkesmannens foreløpige skisse til kommunekart i Buskerud

02. mai 2016

Fylkesmannen offentliggjør i dag 2. mai en foreløpig skisse til nye kommuner i Buskerud i forbindelse med kommunereformen. Den foreløpige skissen er basert på de innspill kommunene har oversendt Fylkesmannen, og de mål som er satt for reformen. Endelig innstilling skal sendes til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet innen 1. oktober.

Fylkesmannen er av den oppfatning at med ny E16 og ny Bergensbane i tillegg til den utviklingen som allerede er i gang i Ringeriksregionen, vil det være en fordel for alle innbyggerne om man klarer å etablere en ny, felles kommune. Dette vil være fordelaktig både når det gjelder tjenester til innbyggerne, robust økonomi og samordnet og helhetlig samfunnsutvikling.

Logo reform

FORM DIN FRAMTID - følg arbeidet med kommunereformen!

10. februar 2016

Videre arbeid med kommunereformen i 2016 skjer på felles nettsted for Hole, Ringerike og Jevnaker på formdinframtid.no

Hva mener du som innbygger om Holes fremtid?

TNS Gallup utfører innbyggerundersøkelse

29. april 2016

Rundt 3. mai får alle som er over 18 år eller fyller 18 i 2016, en spørreundersøkelse i posten hvor du skal ta stilling til om kommunen skal fortsette som i dag, eller gå sammen med Ringerike og Jevnaker om en ny kommune. Dette er kommunens måte å høre innbyggerne- det er derfor viktig at du svarer på undersøkelsen. I tillegg blir du bedt om å vurderere kommunens tjenester og oppgaver slik de utføres i dag, og hvordan du mener dette blir ved en sammenslåing.

 

Rapport Hole egen kommune[1]

Hole egen kommune?

Rapport

18. april 2016

I forbindelse med kommunereformen har formannskapet supplert med en representant fra Venstre, KrF og MdG utarbeidet rapporten Hole egen kommune?. Rapporten skal være et bidrag til kommunestyrets prosess knyttet til om kommunen kan fortsette som egen kommune, eller slå seg sammen med andre kommuner. Utredningen er foretatt ut fra vedtak i kommunestyret.

 

Innbyggerbrosjyre kommunereform

Innbyggerbrosjyre om kommunereformen

21. april 2016

Alle husstander i Hole får en brosjyre om videre prosess i kommunereformen, hvordan du kan medvirke, og utdrag av en felles intensjonsplan for en eventuell ny kommune. Bring vil starte distribusjonen til husstandene fra 21. april. Hvis du mot formodning ikke mottar brosjyren kan du kontakte vårt publikumskontor. Brosjyren kan leses her.

Ordførere 2

Ny kommune - eller hver for seg?

14. april 2016

Lørdag 16. april kan du slå av en prat med ordførerne om en mulig ny kommune, eller om å forsette som i dag. Tidsplan: Kl. 09:00-10:00 på Vik Torg, kl. 10.30 -11:30 på Jevnaker, Coop og kl. 12:00-14:00 på Kuben (2 etg.)

Ordførere 2

Kommunereform- intensjonsplanen er signert

11. april 2016

Intensjonplanen for en mulig ny kommune er klar, etter at et arbeidsutvalg fra Hole, Jevnaker og Ringerike har møttes fem ganger. Arbeidsutvalget hadde sitt siste møte fredag 8. april, og da ble de tre kommunene enige om intensjonsplanen. Mandag 11. april ble avtalen presentert for pressen, og deretter gikk de tre ordførerne rett i nettmøte for å svare på spørsmål fra innbyggerne.

Sluttrapport kommunereform Hole, Ringerike og Jevnaker

«Den nye kommunen» - sluttrapport for Hole, Jevnaker og Ringerike

05. februar 2016

Kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i fellesskap utredet fire delrapporter innen samfunnsutvikling, tjenesteyting, myndighetsutøvelse og demokrati. Disse inngår i den samlede utredningen som foreligger her. Rapporten omtaler tre alternativer for kommunene når det gjelder kommunesammenslåing. Videre omtales kommunereformen og de økonomiske virkemidlene, samt organisering og verdier for arbeidet i regionen.

Ellen Grønlund fra Tronrud Eiendom (f.v.), Heming Herdlevær fra Hole kommune, Ole Sunnset fra Ringeriks-Kraft, Jan Lafton fra mentorprogrammet ved Ringerike etablerersenter og  Jeanette Henriksen fra Sundvollen næringspark

Kommunereformen - næringslivet ga innspill!

17. mars 2016

I forbindelse med kommunereformen inviterte Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner i samarbeid med Ringerike næringsforening (RNF) til frokostseminar den 16. mars.

Omkring 15 personer med forskjellige roller i næringslivet takket ja til å tenke fritt og tenke framover sammen med kommunene. De tre ordførerne var til stede og lyttet aktivt. Deltakerne har bakgrunn fra ulike bransjer og representerer geografisk spredning i Ringeriksregionen. Les mer på form din framtid

Logo reform

Kommunereformen: Fokusgruppemøter 16. mars

04. mars 2016

Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner inviterer tre utvalgte målgrupper til fokusgruppemøter for å gi innspill om:

1. Hvilke gevinster er dere opptatt av å oppnå dersom de tre kommunene går sammen?

2. Hva er det vi må unngå av ulemper ved en eventuell sammenslåing?

3.  Råd til kommunene?

Disse inviteres: Representanter fra næringslivet, innbyggere i etableringsfasen, ungdom (40 deltakere) hvor det arrangeres et framtidsseminar. Se program og ytterligere informasjon her.

Invitasjon til næringslivet finner du her.

Ungdom og kommunereform

Fremtidsverksted - dette mener ungdommen!

18. mars 2016

Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner inviterte representanter for ungdom fra ungdomsskole og videregående skole til et Framtidsverksted den 16. mars i lokalene til Ringerike videregående skole. Kommunene ønsket å få ungdoms innspill og syn på utvikling av en ny stor kommune.

(c)Bjorn H Stuedal www.stuedal.n

Ungdomskonferanse om kommunereformen

29. januar 2016

Ungdomsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker arrangerer ungdomskonferanse med kommunereformen som tema. Konferansen holdes i Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter, onsdag 17. februar kl. 0900-1400. Dagen avsluttes med konsert med Morgan Suelele og Innertier. Programmet kan du se her.

NOU 2016:3 - Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

16. februar 2016

Ekspertgruppe ledet av professor Jørn Rattsø har i levert den andre rapporten om hvordan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Utvalget har sett på at videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe. Kommisjonen har laget scenarier for utviklingen i sysselsetting og verdiskaping som tar hensyn til lavere oljeaktivitet, aldring av befolkningen og svakere produktivitetsvekst. Resultatene viser at vi kan få stagnerende levestandard og store offentlige underskudd noe fram i tid. Det vil bli krevende å takle lav sysselsettingsvekst og økte behov i helse og omsorg.

ungkonf-skoledebatt-panel-1300px

Helse, skole og transport på dagsordenen

Ungdomskonferansen om kommunereform

18. februar 2016

Temaer som interesser ungdom er helse, skole og transport. De fleste ungdomspartiene i skoledebatten tror at tjenestene kan bli bedre i en større kommune, og er positive til en ny kommune i ringeriksregionen. Les mer på formdinframtid.no

Form din framtid

Felles møte for kommunestyrene i Hole, Ringerike og Jevnaker

4. februar

28. januar 2016

De tre kommunestyrene har felles møte om kommunereformen, hvor det informeres om utredningsarbeidet for en mulig ny kommune. Fremdriftsplan for videre arbeid med informasjon og innbyggerinvolvering legges også frem. Møtet holdes på Klækken hotell kl. 17:00.

 

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

14. januar 2016

Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017. Høringsbrev og dokument finner du her. Formannskapet får fremlagt beregninger og effekt av nytt inntektssystem  for Hole den 20.1. 2016,  eventuelt fremlegges også  forslag til høringsuttalelse.

ordforere 6 kommuner

Kommunereform - nytt kunnskapsgrunnlag

05. oktober 2015

Kommunene Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole har fått utarbeidet en felles utredning om konsekvensene av ny kommunestruktur.

Utreder fem kommunealternativer

26. juni 2015

Ordførerne i de seks kommunene Asker, Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum har blitt enige om at en faglig utredning om kommunereform skal omfatte følgende fem alternativer:

1. Alle seks kommunene
2. Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Hole
3. Lier, Hurum og Røyken
4. Asker, Bærum og Hole
5. Asker, Røyken og Hurum

Utredningen vil være ferdig 5. oktober og blir en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med kommunereformen. Innbyggerundersøkelsen, som ble offentliggjort 23. juni 2015, er også en del av dette kunnskapsgrunnlaget. 

 

Dagens og morgendagens kommune - resultater fra innbyggerundersøkelsen

23. juni 2015

Innbyggerne i Hole har sammen med kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier og Røyken bidratt med kunnskap om egne vaner, holdninger og bruksmønstre i sine nærområder. Kunnskapen er en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.

Undersøkelsen gir mer kunnskap om innbyggerne: Hvor føler de sin tilhørighet? Hvor reiser de for å benytte handel, kultur- og fritidstilbud? Hvordan tror de at tjenestetilbud og påvirkningsmulighet vil endre seg ved en eventuell kommunesammenslåing?

 

Seks kommuner går sammen om felles utredning

05. desember 2014

Hvilke tjenester blir bedre, og blir noe dårligere hvis flere kommuner slår seg sammen? Og hva er handlingsrommet for mulige nye oppgaver for kommunene i regionen? Kan samfunnsutviklingen styres bedre om kommunegrensene endres?

Dette er spørsmål som skal besvares i en planlagt fellesutredning om kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med kommunereformen for kommunene Hole, Asker, Bærum, Lier,  Røyken og Hurum.

Ungdomsinvolvering i kommunereformen

04. juni 2015

Fylkesmannen har tatt tempen på hva ungdommen tenker om kommunereform, hvilke tjenesteområder som interesser dem mest og på hvilke områder de vil ha innflytelse. Les mer her.

Hole møter nabokommuner til drøfting og utredning

12. november 2014

Hole kommune har fått invitasjoner fra både Ringerike og Jevnaker kommuner for å sondere mulighetene for et kommunefelleskap. Alle kommuner er pålagt å ta "nabopraten" i modningsfasen for å danne seg et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere hvilke muligheter sammenslåingsalternativene gir. Hole har også fått invitasjon til samtale fra ordførerne i Asker og Bærum.

Milepælsplan

24. oktober 2014

I kommuneproposisjonen 2015 har regjeringen lagt følgende milepælsplan for kommunereformen

Målet med kommunereform

24. oktober 2014

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss