18. desember vedtok kommunestyret styringsdokumentet/årsbudsjettet for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. Det var kommunedirektørens forslag med noen økonomiske omprioriteringer fra Høyre og Frp, samt 14 omforente verbalpunkter fra Høyre, Frp og Sv som ble vedtatt. 

Vedtaket er som følger: 

1. Fremlagte forslag til Økonomiplan/handlingsplan 2024-2027 for Hole kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2024
Driftsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med forslag “Bevilgningsoversikt drift (1A) etter §5-4 første ledd”. Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med forslag “Bevilgningsoversikt drift (1B) etter §5-4 andre ledd”. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra sentral lønnsavsetning når lønnsforhandlingene er gjennomført og endelig pensjonsutgifter er fordelt.

3. Investeringsrammer
for 2024 vedtas i samsvar med de rammer og finansiering som fremgår av kapittel investeringer i økonomiplanen og som vist i Vedlegg: Bevilgningsoversikt investeringer etter §5-5 (2A) første ledd og de konkrete investeringsprosjekter som fremgår av Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 (2B) andre ledd.

4. Lån
For 2024 gis fullmakt til følgende låneopptak: a. Lån til finansiering av investeringer, inntil 125,677 mill kr b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 12 mill kr.

5. Skatt
Skatt på inntekt og formue for 2024 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2024 vedtas i tråd med kapittel Gebyrliste, Kommunale gebyrer for plan, byggesak, oppmåling og miljø 2024 og Vann- og avløpsgebyrer 2024.
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.

7. Mål og resultatkrav
Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansielle styring er iht vedtatt økonomireglement

8. Økonomiske omprioriteringer

A. Kommunestyret ber kommunedirektør fremlegge budsjettet for 2024 med alternativ finansiering av utbygging HUS. Dersom finansieringen bygger på bruk av kr 30 millioner av disposisjonsfondet fremfor låneopptak, vil dette kunne gi opp mot 2,6 millioner lavere kostnader i renter- og avdrag pr år. Kommunestyret ønsker en finansiering som legger opp til bruk av disposisjonsfondet og følgelig vil dette påvirke rammene i budsjettet.

Følgende 6 punkter prioriteres: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren i budsjettet innenfor Oppvekst, barnehage og skole legge til rette for ansettelse av spesialpedagog innenfor barnehagesektoren. Denne kartlegger, følger opp, utarbeider opplegg og er mentor for pedagogene i alle barnehagene. Med denne tidlige innsatsen forventes det å få mindre ressursbruk senere i barne- og ungdomsskoleforløpet.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren i arbeidet med Velferd og Helse, i TØRN-PROSJEKTET som starter på nyåret, arbeide med å kartlegge og få ekstra ressurser, oppgavefordeling / oppgaveglidning mellom stillingene og riktig kompetanse i de forskjellige avdelinger / tjenestesteder innenfor Velferd og Helse. Herunder informere Trepartssamarbeidet og formannskapet i tertialrapporter frem til prosjektet er kartlagt og ferdigstilt.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for en økning av kapasitet / dagplasser til dagsenteret ved Hole Bo- og rehab. Eventuelt se på bruken av den store peisestuen for å få plass til flere brukere for å tilby de som er nederst i omsorgstrappen et tilbud slik at de kan bo lengre i eget hjem. Samtidig følge opp samarbeidet med de frivillige som ønsker å være besøksvenn, måltidsvenn, ringevenn og turvenn for eldre hjemmeboende og kartlegge behovet for dette i Hole.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Senior Aktiv for å finne midler og en samarbeidsform hvor det støttes med midler i en 3 - års periode fra kommunen. Dette vil medføre at Senior Aktiv blir berettiget til å kunne søke midler fra stiftelser og kunne fortsette dagens drift.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren kartlegge å ha rehabilitering og avlastning for både eldre enslige og eldre gifte / samboende på korttidsavdelingen. Dette må ses i sammenheng med reviderte inntaksregler som kommer opp til behandling primo 2024.

6. Kommunestyret ber om at støtten til Skiforeningen økes fra kr 20.000, som ligger i budsjettforslaget, til kr 50.000.

9. Verbalpunkter

a. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvår foreslå et opplegg for og markedsføring av spørretime eller annen formalisert innbyggerkontakt i forkant av minst 2 kommunestyremøter per år.
b. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre arbeidet med å legge bærekraftsmålene til grunn for kommunale planer og vedtak, og herunder innarbeide beskrivelse av konsekvenser for bærekraft og klima i alle saker hvor det er relevant.
c. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreslå et opplegg for arealbudsjett/-regnskap i tråd med fylkeskommunalt og nasjonalt opplegg slik at det fra 2025 blir en del av budsjettet på lik linje med klimabudsjettet.
d. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette den gode prosessen og arbeidet med å forenkle og forkorte saksbehandlingstiden i Plan- og byggesaksavdelingen, og rapportere status i dette arbeidet i tertialrapporter
e. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for en ombruksordning gjennom et samarbeid mellom HRA og Hole kommune ved arbeidssenteret, frivilligsentralen, BUA og/eller andre.
f. Kommunestyret ber kommunedirektøren oppdatere planen for Personalpolitiske mål – også kalt Arbeidsgiverstrategien, og forankre dette i trepartssamarbeidet. Sykefraværsoppfølging og målsetningene for dette arbeidet må inngå i planen.
g. Kommunestyret ber kommunedirektøren i budsjettet for 2025 redegjøre for hvordan vikarbehovet ivaretas innen ulike sektorer slik at tjenestetilbudet, ansatte og kommunens økonomi samla sett ivaretas på en best mulig måte.
h. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med utarbeide Velferdsplanen for Hole kommune høyt. Den demografiske utviklingen både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år, vil være krevende. Spørsmål om fremskrivninger, dimensjonering, organisering, samarbeid med frivillige, kompetansebehov, behov for bygg etc. ønskes det at man holdes orientert om frem til Velferdsplanen er utarbeidet og fremlagt primo 2025.
i. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette arbeid for at kommunen skal bli en «Trafikksikker kommune», og herunder følge opp arbeid for trafikksikringstiltak på E16 igjennom kommunen.
j. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest mulig i 2024 ta opp med nye Buskerud fylkeskommune kollektivtilbudet og behovet for gang- og sykkelveier. Viktige tema er:

  • Oppfølging av Mobilitetsplanen med gang- og sykkelvei fra Gomnes til Røyse skole, gang- og sykkelvei Bønsnesveien og gang- og sykkelvei utover Utstranda fra Storøya avkjøring. Dette for å skape trafikksikre skoleveier for barn, og for gående og syklende innbyggere i Hole.
  • Mulige støtteordninger som kommunen kan søke om støtte til gang- og sykkelveier.
  • Alternativ til gang- og sykkelvei – vurdere brede veiskuldre opp mot gang- og sykkelvei – avhengig av strekning og trafikkbildet.
  • Kollektivtilbudet i Hole – både det lokale tilbudet og samordning med kollektivtilbudet i Oslo.
  • Gjennomføring av og kostnader ved å etablere en «ruslebuss» i kommunen som gjør det mulig for spesielt de unge og eldre å komme seg rundt. Alternativt kunne være med på prosjekt med førerløs ruslebuss.

k. Kommunestyret ber kommunedirektøren oppdatere utviklingsplanen for kommunale eiendommer hvor man bl.a. vurderer eie, leie, utleie og mulig salg av eiendommer på kort og lang sikt, til Plan- og perspektivmøtet i juni 2024.
l. Kommunestyret ber kommunedirektøren seinest på plan- og perspektivmøte 2024 redegjøre for kommunens arbeid for å gi sosialhjelpsmottakere og flyktninger språkopplæring og annen oppfølging og skolering slik at de raskest mulig kan komme i arbeid, og herunder vurdere om kommunen har tilstrekkelig antall og rett type tilrettelagte arbeidsplasser.
m. Kommunestyret ber kommunedirektøren i arbeidet med budsjett 2025 evaluere «korps i skolen», og vurdere videreføring og utvikling.
n. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på mulighetene for løpende barnehageopptak gjennom skoleåret i budsjettet for 2025. Alternativt vurdere to barnehageopptak i 2025.

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (i Framsikt) 

Møteprotokoll fra kommunestyret 18. desember (I Acos innsyn)