Følgende endringer ble vedtatt:

 • Kommunestyret vedtok å redusere driftstøtten til Ringerike Utvikling med kr. 300.000  i 2018, og ytterligere med kr. 300 000,- fra 2019. I 2018 overføres den reduserte støtten til Ringerike Utvikling til formannskapets disposisjonsfond.
 • Eiendomsskatten anslås til å øke med kr. 900.000 i forhold til da budsjettdokumentet ble lagt frem, og fastsettes i budsjettet for 2018 til 13.9 mill. kr. Økningen på kr. 900.000 føres til formannskapets disposisjonsfond.
 • Kommunale gebyrer på hjemmehjelp endres som følger:
  • Hjemmehjelp for de med inntekt under 2 G (statlig bestemt)  kr. 200,-
  • Hjemmehjelp for de med inntekt 2-3 G                                    kr. 1200,-
  • Hjemmehjelp for de med inntekt  3-4 G                                   kr. 1900,-
  • Hjemmehjelp for de med inntekt 4-5 G                                    kr. 2800,-
  • Hjemmehjelp for de med inntekt over 5 G                               kr. 3500,-

I 2018 vil formannskapets disposisjonskonto være på totalt 1,3 mill. kr. Politikerne ga signaler om at dette skal brukes til næringsutvikling og andre uforutsette tiltak.

Verbale føringer:

Effektivisering og nyskapning
Rådmannen bes vurdere hvordan en kan stimulere til effektivisering og nyskapning. Hole kommune forbereder seg på en ventet digitalisering og tilrettelegger aktivt for bredbåndutbygging i hele kommunen.

Skolestruktur
Arbeidet med skolestrukturen intensiveres. Utbygging av Hole Ungdomsskole (HUS) iverksettes så snart som mulig.
Det arbeides videre med å finne egnet tomt for ny barneskole som erstatning for skolene Vik og Røyse.

Barnehagestruktur
Arbeidet med barnehagestrukturen intensiveres og det legges frem så snart som mulig en plan med forslag til strukturendringer.
Det skal vurderes konkret om private også kan overta eksisterende barnehager.

Tjenesteområdet kultur og fritid
Rådmannen bes vurdere hvordan sektoren kan organiseres mest hensiktsmessig for å styrke både organisert og uorganisert kulturtilbud.
Vurderingen gjøres som et ledd i pågående arbeid med kulturplan.

Regionalt plankontor
Hole kommune  trekker seg ut av det regionale plankontoret, og styrker egen planavdeling.  Det utredes et eget og styrket plankontor ved publikumsinngangen i Herredshuset, der også FRE16 kan finne sin plass.

Renseanlegget på Sollihøgda
Oppgraderingen av Sollihøgda renseanlegg framskyndes for gjennomføring i 2018.
Dette legges frem som en egen sak på nyåret.

Kommunale innkjøpsrutiner
Ved alle kommunale innkjøp skal det søkes beste tilbud.

Prisjustere sosialhjelpssatser
Årlig prisjustere sosialhjelpssatser. Dette skal synliggjøres i budsjettdokumentet.

Vikarpool
Det skal utredes konsekvenser ved en eventuell opprettelse av vikarpool for de sektorer der dette er aktuelt, for å se på eventuell effektiviseringsgevinst i forhold til kostnad og funksjonalitet.

Eiendomsskatt
Rådmannens budsjettforslag om å fjerne eiendomskatten fra 2019 ble vedtatt, men det ble føyd til at "eiendomsskatten skal årlig vurderes".

 

Møteprotokoll med alle innspill og voteringer finner du her.