Koordinerende enhet har ansvaret for:

  • Vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
  • Søknad om koordinator og individuell plan.
  • Ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
  • Kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
  • Medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
  • Bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • Samarbeid med helseforetak

Koordinerende enhet består av en representant fra helseavdelingen, tiltak for funksjonshemmede, pleie, rehabilitering og omsorg samt Nav.

Kontaktinformasjon
E-post: koordinerendeenhet@hole.kommune.no

Navn Funksjon Telefon
Linda Skutberg Leder koordinerende enhet 938 11 869
Borghild Bretun Moen Ansvarlig for individuell plan 469 26 109