Du er her: Hjem / Tjenester / OPPVEKST / PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en kommunal tjeneste. Vi skal stå til tjeneste for barn og unge mellom 0-16 år med særskilte opplæringsbehov og voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå.

Elever i videregående skole får sine rettigheter ivaretatt gjennom Fylkeskommunal tjeneste (Pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste, PPOT). 

Hva gjør vi
Vi gir rådgivning til foreldre, elever, skoler og barnehager. Vi skal bistå barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vi veileder og utreder, og vurderer barnets behov for tilrettelegging i barnehagen eller skolen. I tillegg til individrettet arbeid, har vi høyt fokus på systemrettetarbeid og den allmennpedagogiske tilretteleggingen. Det skal, både i skole og barnehage, utredes om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Det gjøres en vurdering av omfang for spesialpedagogisk hjelp og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha. Arbeidet munner ut i en sakkyndig vurdering.

Hva styrer tjenesten
Vårt mandat er hjemlet i Opplæringsloven §5.6. Vi skal i henhold til Opplæringsloven § 5.3 utarbeide en sakkyndig vurdering. I hvilken grad et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp styres for skolen i Opplæringsloven §5-1 Rett til spesialundervisning og for barnehagen i Barnehageloven §19a  Rett til spesialpedagogisk hjelp.

Hva er en sakkyndig vurdering
I skolen:
Sakkyndige vurderingen er rapport som forteller om elevens behov for spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen. Omfanget av spesialpedagogisk hjelp styres av hvordan det ordinære opplæringstilbudet er ved den enkelte skole og i hvilken grad eleven har et tilfredsstillende utbytte. Retten til spesialundervisning er knyttet til at eleven har særskilt behov, og er uavhengig av diagnoser og årsaker til vanskene.

I barnehage:
Sakkyndig vurdering skal ta for seg  spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Retten til spesialpedagogisk hjelp vurderes ut i fra barnets utvikling og læreforutsetninger. Det er barnets  individuelle behov som  danner grunnlag for omfang og tilrettelegging. Hjelpen kan omfatte tilbud om foreldrerådgivning. 

Hvordan få tilgang til tjenesten
Foresatte kan selv henvise. Det er ønskelig at det skjer i samarbeid med barnehage/skole/, eventuelt andre hjelpetjenester. Skal andre enn foresatte henvise, må foresatte gi skriftlig tillatelse. Sammen med en henvisning skal pedagogisk rapport fylles ut. Søknadsskjemaer finner du her.

Det er mulig å ta kontakt for konsultasjon:

Navn

Funksjon

Telefon

Hege Åmodt

Fagleder/ped.-psyk. rådgiver

469 26 192

Aase Margrethe Juvet

Ped.-psyk. rådgiver

457 37 119

Rikke Renate Nordby

Ped.-psyk. rådgiver

469 26 113

Eline Grelland Røkholt

Ped.-psyk. rådgiver

954 52 182

Karoline D. B. Schjerverud

Ped.-psyk. rådgiver

469 26 112

Ellen Heiberg

Logoped

469 26 114

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss