Temaplanen skal bidra til systematisk synliggjøring av kulturminner i hele plan- og byggesakssystemet. Planen skal kartlegge og utrede status på kulturminner i Hole, både kjente automatisk fredete kulturminner (arkeologiske kulturminner) fra før reformasjonen (1537), og nyere tids kulturminner (fram til omtrentlig 1930).

Om feltregistreringen i september

Feltregistreringen vil bli gjennomført ved utvendig og visuell befaring av bygningene og er ikke avhengig av at eier er til stede. Bygningene vil bli fotografert og vurdert med hensyn til kulturminneverdi.

SEFRAK-registeret
Flesteparten av bygningene som skal registreres inngår i SEFRAK-registeret, som er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900-tallet, samt yngre bygninger i nordlige områder. Bygningene i SEFRAK-registeret er digitalt kartfestet via Matrikkelen.

NIKU
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig kulturminnefaglig institutt, som driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som bygningsvern, arkeologi og konservering.

Ved spørsmål, og eventuelt tips om bygg som bør tas med i registreringen, kan det tas kontakt med tjenesteleder for kultur og fritid.

Send e-post. eller tlf. 454 142 21.

Infobrev til huseiere

A 5rqnZpptpzDAAAAAElFTkSuQmCC