www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Kunngjøring om egengodkjennelse av kommuneplanens arealdel 2021-2030

Revidert kommuneplan – arealdel 2021-2030 ble egengodkjent av Hole kommunestyre den 15.02.2021 sak 004/21. Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.

Ved at det foreligger uløste innsigelser til foreslått nytt boligområde på Storøya felt B5, har planen ikke rettsvirkning for dette område før innsigelsene er avklart.

For at planen skal ha rettsvirkning for områdene som omfattes av Markaloven (Marka området - Krokskogen) må planen stadfestes av Klima- og miljødepartementet.

Kommuneplanen kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Del dette:

Skjema