Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljregulering Hole ungdomsskole - varsel om oppstart

21. mai 2019

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Hole ungdomsskole. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av skolen fra en 3-paralleller til en 6-paralleller. I første omgang skal skolen utvides til en 4-paralleller.

Sørbråten: Oppheving av statlig plan til høring

14. mars 2019

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten» ble vedtatt 05.04.16 som statlig plan av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten.

Juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige reguleringsplanen for området.

Kulturplan 2018 - 2024 - offentlig høring

01. februar 2019

Levekårsutvalget vedtok 29. januar å legge forslag til kulturplan  for årene 2018-2024 ut til offentlig høring.

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram - Steinsåsen vest

13. november 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles det igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av boligområdet Steinsåsen samt høring av planprogram.  Plan ID 201808.

Det varslede området er ca. 68 daa og omfatter i hovedsak furuskog. Gnr/bnr 188/335 dekker nesten hele planområdet. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligområde på Steinsåsen i vestlig retning. Det er ønskelig å legge til rette for nye boliger, både eneboliger, eneboliger i rekke og rekkehus. Det vil også bli opprettholdt et friluftsområde på åskammen.

Frist for innspill er 3.1.2019.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Norconsult, ved Eirin Lund, Postboks 626, 1303 Sandvika eller e-post: eirin.lund@norconsult.com

Forslag til planprogram_Steinsåsen vest.pdf

Steinsåsen vest_varslingsbrev.pdf

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss