For å kunne stemme i Hole kommune på valgdagen 11. september må du være innført i kommunens manntall.
Alle over 18 år (eller som fyller 18 år i valgåret), som hadde folkeregistrert adresse i Hole per 30. juni 2017 skal være innført i manntallet, jf. valglovens §2-4.

Har du stemmerett?
Les mer om stemmerett her.

Hvis du er usikker på om du står oppført i manntallet kan du kontrollere dette i kommunens papirmanntall som er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
• Hole Herredshus
• Biblioteket

Feil i manntallet?
Dersom du mener at du eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.  Kravet skal være skriftlig, begrunnet og sendes til valgstyret: postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse.