Tidligere ordfører i Hole kommune døde onsdag 1.mars 2017

Per E. Moi kom fra Kvinesdal  til Ringerike  i 1951 for å starte som elev ved Befalsskolen for Ingeniørvåpenet på Hvalsmoen. Han tok også eksamen ved Hærens Ingeniørhøyskole, og var tilknyttet Forsvaret i ca. 14 år. Det meste av denne tiden tjenestegjorde han på Hvalsmoen og Eggemoen, men han deltok også i Tysklandsbrigaden og i FN styrkene i Gaza.

Fra 1966 til 1985 var Moi ansatt i firmaet Pay & Brinck AS i Oslo, bl.a. som salgs- og markedsføringssjef. Fra 1985 arbeidet han i entreprenørfirmaet AS veidekke i Bærum. Her ble han tilsatt som overingeniør, men fikk senere stillingen som organisasjonssjef i firmaets sentralledelse. Fra 1985 til 1995 var han ansatt i AS Veidekke og Norwegian Contractors AS.

I 1954 giftet Per E. Moi seg med Margit, datter av Olav og Bjørg Røine fra Valdres. Margit og Per E. Moi har fire barn.

Per E. Moi ble valgt til formann i Hole Høyre i 1975. Som en følge av dette kom han for alvor med i politikken under Hole-aksjonen våren 1976. Ved det ekstraordinære kommunevalget denne høsten ble han innvalgt i kommunestyret og  fra januar 1977 ble han valgt inn i formannskapet.
Per E. Moi ble valgt til ordfører fra 1.januar 1984 og hadde da erfaring fra to valgperioder som formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant. Han hadde også vært gruppeformann for Høyres kommunestyregruppe fra starten i 1977, og formann i Hole Høyre i seks  år.

I løpet av årene som Per E. Moi var ordfører ble bl.a. utbyggingen av Vik senter startet. Påbyggingen av herredshuset ble igangsatt, og kommunen inngikk leieavtale om grunn til sentralidrettsanlegg i Svensrudmoen.  Av saker som skapte noe strid i denne perioden kan nevnes bompengefinansieringen for ombygging av E 68, og planene for nytt sykehjem i Hole. Ved ordførervalget høsten 1985 mente Moi at nye krefter burde slippe til, og han ønsket ikke å fortsette i ordførervervet. Moi trakk seg derfor som ordførerkandidat, men satt valgperioden ut som formannskapsmedlem, kommunestyrerepresentant og medlem av helse- og sosialstyret og administrasjonsutvalget

Ved kommunevalget i 1995 ble han, populær som han var, valgt til ordfører fram til høsten 1999.

I løpet av disse fire årene var han en pådriver i arbeidet med å endre vannkvaliteten i Steinsfjorden, innføring av datateknologi  i Holeskolen samt i forberedelsene til bygging av nytt bo- og rehabiliteringssenter i Kroksund.

Med Per E. Moi sin bortgang er en av Hole Kommunes største samfunnsprofiler ikke lenger blant oss.
Vi  kondolerer  og takker for hans varme og grundige samfunnsengasjement  for  Holeværinger samt hans positive bidrag til  vekst og utvikling i kommunen.


På vegne av Hole kommune

Per R. Berger
ordfører