I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene. Tiltak kan være deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter eller deltakelse på alternative mestringsarenaer. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Hvis du har spørsmål så ta gjerne kontakt med Håvar Austgard, tlf 450 39062 eller havar.austgard@hole.kommune.no

Det er søknadsfrist 4. desember.

Her er link til søknadsordningen