E16 Skaret - Hønefoss

Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E16 fra Skaret til Hønefoss, legges det opp til anleggsstart med bompenger i første seksårsperiode. Strekningen planlegges utbygd til firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Ny vei på strekningen vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet og føre til en mer robust vei. Sammen med prosjektene Bjørum – Skaret og Sandvika – Wøyen vil ny vei mellom Skaret og Hønefoss gi sammenhengende firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss.

Deler av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Høgkastet – Hønefoss planlegges som et felles prosjekt mellom jernbanemyndighetene og Statens vegvesen, der Bane NOR SF har prosjektansvaret.

Ringeriksbanen

Det er satt av 6.8 milliarder til Ringeriksbanen fra 2018-2023, og fra 2024 -2029,  13.7 milliarder som tilsammen finansierer et kostnadsoverslag på totalt 20,6 milliarder for Ringeriksbanen. Byggestart vil være i 2021/22. Tiltaket skal gi reisetid på om lag 35 minutter mellom Oslo og Hønefoss, og muliggjøre to tog i timen i grunnrute, samt fjerntog. Parallelt med dette jernbaneprosjektet bygges firefelts veg på E16 mellom Skaret og Hønefoss.

Les mer her.