Tur Kleivstua

Natur og friluftsliv

Jakt og fiske/krepsing

Jakt

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen, fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

Fiske

Fiske i de større vassdragene reguleres gjennom "Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud".

Krepsing

Fangst av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden er  tillatt f.o.m. 10. august kl. 18.00 t.o.m. 17. august. Fra kl 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner.
Skjema for registrering som skal innleveres til fiskeforeningen innen 1. august  finner du her,  eller du kan kontakte Steinsfjorden fiskeforening på  tlf. 478 15 675.

Krepsing i Steinsfjorden og Tyrifjorden reguleres gjennom "Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud.

Skadet/påkjørt vilt

Ved observasjon av skadet vilt eller påkjørt vilt, kontakt politiet på tlf: 02800. Oppsporing og om nødvendig avliving av skadet vilt foretas av fallviltpersonell.

Viltutvalget

Viltutvalgets rolle:

 • Viltutvalget er et kommunalt kontaktorgan som gir råd innenfor viltforvaltning og andre relaterte naturforvaltningsoppgaver.

 • Viltutvalget består av ressurspersoner som representerer ulike faginteresser innenfor viltforvaltning.

 • Viltutvalget skal fungere som høringspart i saker som påvirker viltet, både jaktbare og ikke jaktbare arter.

 • Viltutvalget håndterer ettersøk av skadet vilt, felling av skadedyr og omsetning av kjøtt.

 • Jaktoppsyn og forebyggende kontakt med publikum.

 

Viltutvalget består av følgende medlemmer:

 • Øistein Langslet

 • John Sønsterud

 • Gisle Bye

 • Kjell Sundøen

 • Tore Ellingsen

 • Arvid Næss

Jegerprøvekurs

Kommunen har ansvar for å gjennomføre Jegerprøveeksamen. Eksamen kan avlegges etter gjennomført godkjent kurs. Kursene arrangeres av Hole Jaktforening.

Fellingstillatelse og forvaltningsplan

For å få tillatelse til å felle hjortevilt må område jakten skal utføres i godkjennes. Et slikt område defineres som et vald. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgresning og en form som gjør det egnet til jakt på den aktuelle viltarten. Skjema for søknad om godkjenning av vald finner du her.

Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr skal sendes kommunen innen 1. mai.

Plan- og miljøstyret vedtok i møte 10.03.2014 "Forvaltningsplan for hjortevilt i Hole kommune 2014-2018". Forvaltningsplanen kan du lese her .

Bålbrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Bålbrenning er regulert gjennom "Forskrift om brannforebygging".

 

Båndtvang

I Hole gjelder de sentrale båndtvangbestemmelsene dvs. båndtvang fra 1. april til 20. august. Men av hensyn til bufe gjelder båndtvangen frem til 30. september i den delen av Krokskogen som ligger i Hole kommune. Kommunen har vedtatt egen lokal forskrift.

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 39 Tekniske innretninger og utstyr
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 Forbud mot forurensning mv.
Forvaltningsloven
Motorferdselloven
Friluftsloven
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12

Bruk av vannscooter og lignende i Hole
Den nasjonale vannscooterforskriften ble opphevet 18.5.2017. Vannscootere kan nå brukes på lik linje med båter. Hvilke regler som gjelder styres av "Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud".

For de deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden som ligger i Hole kommune, gjelder følgende når det kommer til hastighet:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største hastighet utenom disse soner er 25 knop.

Fylkesmannens informasjon om ferdsel i Tyrifjorden og Steinsfjorden - vernede områder finner du her.

Skjema for søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og på vassdrag finner du her. PDF document ODT document

 

 

 

 

Vann og vassdrag

Vannområde Tyrifjorden

I Norge er det bestemt i vannforskriften at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand - dette gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann.
Norge er delt inn i 11 vannregioner med fylkeskommuner som overordnet vannregionmyndighet. Hver vannregion har utarbeidet sin egen forvaltningsplan med tiltaksprogram.
Vannregionene er igjen delt opp i vannområder og i Norge er det 108 vannområder. Hole kommune inngår i hovedsak i Tyriforden vannområde.

Vannområde Tyrifjorden tilhører vannregion Vest-Viken og du kan lese mer om dette her.

Vannkvalitet

I samarbeid med Ringerike kommune gjennomføres det årlig overvåkning av vannkvaliteten i Steinsfjorden. Statusrapporter for vannkvaliteten i Steinsfjorden kan lese her.

Badevannsprøver

Se informasjon om badevannsprøver under nyheter på forsiden.

Biologisk mangfold

Hole er en rik kommune når det gjelder biologisk mangfold bl.a på grunn av kalkrik berggrunn som gjør at det er spesielt mange arter her. Gjennom en årrekke har større områder av kommunen blitt kartlagt med tanke på biologisk mangfold. Resultatet av kartleggingen kan du finne i en nasjonale databasen "Naturbasen". I denne databassen finner du også annen informasjon som f.eks. verneområder, kulturminnner og viktig kulturlandskap.

Naturmangfoldet blir ivaretatt gjennom naturmangfoldloven.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss