Tur Kleivstua

Natur og friluftsliv

Jakt og fiske/ krepsing

Jakt

Alle som bedriver jakt og fangst må ha godkjent jegerprøve.

Jakt på småvilt, for eksempel hare, rev eller skogsfugl, administreres av lokale lag og foreninger.

Et plakat med en oversikt over jakttidene frem til 31.3.2022 kan du laste ned her.

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen, fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

Fiske

Fiske i de større vassdragene reguleres gjennom "Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud".

Krepsing

Fangst av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden er  tillatt f.o.m. 10. august kl. 18.00 t.o.m. 17. august. Fra kl 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner.
Skjema for registrering som skal innleveres til fiskeforeningen innen 1. august  finner du her,  eller du kan kontakte Steinsfjorden fiskeforening på  tlf. 478 15 675.

Krepsing i Steinsfjorden og Tyrifjorden reguleres gjennom "Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud.

Skadet vilt og fallvilt

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og fallvilt. Fra 1.5.21 vil de praktiske oppgavene i forbindelse med skadet vilt eller fallvilt i Hole utføres av det kommunale fallviltmannskapet for Ringerike og Hole.

Observasjoner av syke, skadde eller døde dyr meldes til fallviltgruppa for Ringerike og Hole på vakttelefon 950 91 801.

Ved viltpåkjørsler kontaktes politiet på telefon 02800.

Viltutvalget

Viltutvalgets rolle:

 • Viltutvalget er et kommunalt kontaktorgan som gir råd innenfor viltforvaltning og andre relaterte naturforvaltningsoppgaver.

 • Viltutvalget består av ressurspersoner som representerer ulike faginteresser innenfor viltforvaltning.

 • Viltutvalget skal fungere som høringspart i saker som påvirker viltet, både jaktbare og ikke jaktbare arter.

Viltutvalget består av følgende medlemmer:

 • John Sønsterud

 • Gisle Bye

 • Kjell Sundøen

 • Tore Ellingsen

 • Arvid Næss

 

Ved spørsmål angående kommunens viltforvaltning, ta kontakt med landbrukskontoret for Ringerike og Hole på tlf. 32 11 74 00 (sentralbord).

For spørsmål/ observasjon av skadet vilt eller fallvilt, se kontaktinformasjon under "Skadet vilt og fallvilt" over.

Jegerprøvekurs

Kommunen har ansvar for å gjennomføre Jegerprøveeksamen. Eksamen kan avlegges etter gjennomført godkjent kurs. Kursene arrangeres av Hole Jaktforening.

Fellingstillatelser og forvaltningsplan for hjortevilt

Storviltjakt (rådyr, hjort og elg)

For å delta på jakt på rådyr, hjort og elg må jegerne ha godkjent skyteprøve, tilgang til ettersøkshund og fellingstillatelse. Fellingstillatelse får man ved å være med i et jaktlag eller ved å søke om godkjenning av et jaktområde (vald). For å kunne jakte på et område må det ha en viss størrelse og utforming før det gis fellingstillatelse. Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelse finnes i lokal forskrift.

Søknad om godkjenning / endring av vald eller bestandsplanområde rettes til kommunen (v/ landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune) innen 1. mai hvert år ved å fylle ut og sende inn Miljødirektoratets skjema og kart over området. Skjema finner du her.

Statistikk over hjorteviltjakt i Hole kommune finner du på Hjorteviltregisteret.

Plan- og miljøstyret vedtok i møte 10.03.2014 "Forvaltningsplan for hjortevilt i Hole kommune 2014-2018". Forvaltningsplanen kan du lese her .

Bålbrenning og annen utendørs brenning - dette må du vite

Det er tre aspekter ved utendørsbrenning du må være obs på. Det viktigste er naturligvis sikkerhetshensyn for å forebygge brann, deretter er det vurderinger angående helse og miljøet som veier tyngst. Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskrifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunen ha en egen lokal forskrifter for å regulere utendørs brenning.

Hole kommune har ingen slik lokal forskrift, men det finnes noen generelle regler for utendørsbrenning med tanke på brannsikkerhet, miljø og helse til mennesker og dyr i omgivelsen. Disse ønsker vi at innbyggerne våre tar hensyn til.

Brannsikkerhet
Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:

 • Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.

 • Utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødsentral før brenning.

 • Brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene. kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger.

 • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon.

 • Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder).

 • Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke.

 • Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også strand/ vannkant. (Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.)

Dersom skogbrannfaren er høy, kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørsbrenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt. Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles på brannvesenets og kommunens hjemmesider og i lokale medier.

Forurensning
Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak.
Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, der den ikke medfører fare for helsemessige ulempe (se under).

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Helse
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. Røyken fra et bål med hageavfall, særlig hvis bålet er vått, kan bli liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Støv- og sotutslipp fra bråtebrannrøyk er bærere av karbonmonoksid, aske og stoffer som er helseskadelige. I tillegg har man sjenansen og nedsmussingen av støvutslippet.

Hole kommune oppfordrer sterkt til å unngå utendørsbrenning i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.

 

Informasjon om bålbrenning fra Ringerike brann- og redningstjeneste finner du her.

Informasjon om levering av hageavfall og annen type avfall til finner du her.

 

 

 

 

Båndtvang

I Hole gjelder de sentrale båndtvangbestemmelsene dvs. båndtvang fra 1. april til 20. august. Men av hensyn til bufe gjelder båndtvangen frem til 30. september i den delen av Krokskogen som ligger i Hole kommune. Kommunen har vedtatt egen lokal forskrift.

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Viktig:

 • Motorferdsel på islagt vann er alltid søknadspliktig.
 • Det oppfordres til å søke om motorferdseltillatelser i god tid. Minimum saksbehandlingstid er tre uker, og søknader som viser til "særlig behov" må behandles politisk og må påregnes lengre behandlingstid.
 • Dersom omsøkt trasé berører et eller flere verneområder må det søkes om tillatelse fra Statsforvalteren, som er vernemyndighet.

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 39 Tekniske innretninger og utstyr
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 Forbud mot forurensning mv.
Forvaltningsloven
Motorferdselloven
Friluftsloven
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12

Bruk av vannscooter og lignende i Hole
Den nasjonale vannscooterforskriften ble opphevet 18.5.2017. Vannscootere kan nå brukes på lik linje med båter. Hvilke regler som gjelder styres av "Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud".

For de deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden som ligger i Hole kommune, gjelder følgende når det kommer til hastighet:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største hastighet utenom disse soner er 25 knop.

Informasjon fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) om ferdsel i Tyrifjorden og Steinsfjorden - vernede områder finner du her.

Skjema for søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og på vassdrag finner du her og veileder her.

 

 

 

 

Vann og vassdrag

Vannområde Tyrifjorden

I Norge er det bestemt i vannforskriften at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand - dette gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann.
Norge er delt inn i 11 vannregioner med fylkeskommuner som overordnet vannregionmyndighet. Hver vannregion har utarbeidet sin egen forvaltningsplan med tiltaksprogram.
Vannregionene er igjen delt opp i vannområder og i Norge er det 108 vannområder. Hole kommune inngår i hovedsak i Tyriforden vannområde.

Vannområde Tyrifjorden tilhører vannregion Vest-Viken og du kan lese mer om dette her.

Vannkvalitet

I samarbeid med Ringerike kommune gjennomføres det årlig overvåkning av vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Last ned med interaktivt kart for Tyrifjorden

Som bruker av Tyrifjorden kan du både nyte den vakre naturen og bidra til å ta vare på den ved ta noen forholdsregler. Du kan få en oversikt over verneområdene, hekkeholmer, fartsgrenser og andre regler som gjelder, ved å ta i bruk dette interaktive kartet. Kartet kan du åpne med mobilen eller andre enheter med nettleser. 

Les mer her

Biologisk mangfold

Hole er en rik kommune når det gjelder biologisk mangfold bl.a på grunn av kalkrik berggrunn som gjør at det er spesielt mange arter her. Gjennom en årrekke har større områder av kommunen blitt kartlagt med tanke på biologisk mangfold. Resultatet av kartleggingen kan du finne i en nasjonale databasen "Naturbasen". I denne databassen finner du også annen informasjon som f.eks. verneområder, kulturminnner og viktig kulturlandskap.

Naturmangfoldet blir ivaretatt gjennom naturmangfoldloven.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss