Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Ny kunngjøring: Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen

På vegne av Nordre Loreåsen Vel varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplani henhold til plan- og bygningsloven PBL §§ 12-1 for Loreåsen i Hole kommune. Planområdet er på ca. 302 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.

 

Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge inn alle eksisterende tomter for fritidsboliger med riktig areal tilsvarende det som er registrert i Hole kommune. Vi vil også legge inn eksisterende veger med riktig reguleringsbredde og vegbredde. Det vil bli vurdere noen få nye tomter i den øvre delen av planområdet. Adkomst til strandsonen og flytebygge for båtplass vil også bli vurdert. I tillegg vil vi legge inn grønnkorridorer og turstier ned til Steinsfjorden der dette er mulig. Dette vi i hovedsak trolig omfatte de turstiene som allerede er tatt i bruk.

En vil også vurdere parkeringsplasser i området og om disse har tilfredsstillende kapasitet for de tomtene som ikke har mulighet for parkering for inntil 2 biler på egen tomt.

Det er også ønskelig å øke utnyttelsesgraden for samlet bebyggelse på hver tomt BYA til 120 kvm. Dette gjelder ikke alle tomtene, kun der dette er mulig ut fra beliggenhet, terreng, landskapsbildet m.m.

Informasjon og frist for merknader
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Grinaker Utvikling AS v/Knut Sterud tlf. 90 66 70 00 eller e-post: post@grinaker.net

Merknader skal være skriftlige og sendes innen 23.12.2020 til: 
Grinaker Utvikling AS e-post: post@grinaker.net eller pr. post til Grinaker Utvikling AS, Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu for de som evt. ikke har e-post. Vi foretrekker at dere benytter e-post. Merknadene kan også sendes til Hole kommune e-post: postmottak@hole.kommune.no

Kart over planområdet finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss