- Vi er meget godt fornøyd med at vi fikk dette oppdraget og gleder oss til å ta imot gründere og bedrifter på Luna, sier daglig leder i Pan Innovasjon Helge Stiksrud.

- Vi kan nå tilby tjenester til alle som trenger veiledning i en oppstartsfase, i både Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. Vi i Etablererveiledningstjenesten vil følge bedriftene fra starten og videre i utviklingen gjennom «jungelen» av ulike utfordringer og muligheter, forteller Helge Stiksrud.

 - Det er en svært kompetent aktør som nå skal drive etableringsveiledningstjenesten videre. Vi ser frem til å samarbeide om dette og er helt sikre på at denne viktige tjenesten skal bidra til vekst i arbeidsplasser og verdiskapning i de tre kommunene, sier næringssjefen i Ringerike kommune, Harriet Slaaen.

Etablererveiledningstjenesten

Pan Innovasjon AS (PI) tilbyr Etablererveiledningstjeneste for de tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike fra februar 2021, etter offentlig anbudsrunde.

Etablererveiledningstjenesten (EVT) vil ha fast kontorplass på Luna, «Innovasjonssenter Ringerike» (USN Campus Ringerike), Bredalsveien 16B minst tre dager per uke (fast torsdager og fredager) for å ivareta etablererveiledning og «Drop in-tilbud» til etablerere og andre virksomheter. Øvrige henvendelser blir fulgt opp via telefon/nett alle ukedager.

I alle faser av utviklingen av virksomheten vil tjenesten innebære veiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Gjennomgang av dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten.

Etablererveiledningstjenesten.jpg
Pan Innovasjon overtar som etablererveiledertjeneste. Helge Stiksrud, Viktor Moholdt og Veronika Bazel håper nye
gründere med gode ideer vil stå i kø.
Foto: Anne Gro Christensen, Ringerikes blad.

Førstelinjetjeneste

Førstelinjetjenesten vil inneholde gjennomgang av en mal sammen med gründer. Hensikten er å avklare forventninger hos gründer, og for å klargjøre hva gründer vil møte videre i utvikling av idéen. For PI vil dette avklare type oppfølging det vil være riktig å tilby gründer/etablerer. Denne malen vil bestå av blant annet følgende elementer: Idépresentasjon, ressurser etablereren besitter, hvilke områder det er behov for kompetanse- og/eller kapitaltilgang, forretningsplan, behovsavklaring og risiko.

PI foretar næringsfaglige vurderinger på etterspørsel fra NAV i regionen. 

Neste fase innovasjonstjenester

De idéer etablereren velger å gå videre med, og som vurderes adekvate, blir fulgt opp videre. Individuell oppfølging dersom det er ønskelig. Etablerere tilbys for øvrig kurs som både kan være fysiske og digitale, og videre oppfølging blant annet ved tilbud om webinarer/fysiske møter med virkemiddelapparatet og kompetansemeglerne i fylkeskommunen. Veiledning i partner- og investorsøk og nettverksbygging vil også være aktuelt.

Utviklings- og vekstfase

Bedrifter som har gjennomgått de to foregående utviklingstrinn og har vekstambisjoner, og vil utvikle produkter/tjenester for nasjonale/internasjonale markeder, tilbys bistand til partnersøk for å finne fram til gode samarbeidspartnere. Spesielt i denne sammenheng, men også i tidligere faser, vil PIs henvisningskompetanse være av stor verdi for bedriftene.

Generelle tilbud

Etablere gründerkafé eller andre møteplasser for erfaringsutveksling. Arrangere årlige «etablererdager» i samarbeid med Innovasjonssenter Ringerike, RNF, bankene USN og eventuelt andre. Tilgjengeliggjøre og ajourføre oversikt over støtteordninger (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva, lokale/fylkeskommunale ordninger og øvrige aktuelle ordninger. Spesielle Covid-19-ordninger vil bli oppdatert på Pan Innovasjons hjemmeside. Lage «Hva trenger du å vite for å starte din egen bedrift?» Pitche-konkurranser og etablering av hospitantordninger i etablerte bedrifter kan vi bidra med dersom det er ønskelig. Formidling av kontakt mellom næringslivet og USN-studenter i forbindelse med bachelor-oppgaver vil være aktuelt, eksempelvis i samarbeid med RNF.

Markedsføring av tjenesten

En av de viktigste markedsføringskanalene er Pan Innovasjons nettside.  I tillegg skal tjenesten være tydelig markedsført på kommunenes hjemmesider og på kommunenes sosiale medier. PI vil også benytte andre kanaler som USN, NAV, RNF, Næringsstiftelsene, bankene, og mulighetene som andre media og nettverk gir.

Samarbeid

Det er etablert et nært samarbeid med kommunenes næringsadministrasjon med faste møtepunkter. Andre sentrale samarbeidspartnere vil være RNF, lokale banker, Næringsstiftelser og NAV for å gi etablererne best mulig service. Samarbeidet med inkubatoren Pan Innovasjon og Siva-nettverket vil være helt sentralt, siden både Etablererveiledningstjenesten og inkubatoren har gjensidig stor nytte av hverandre.

Kontakt med kommunene

De tre kommunene vil sannsynligvis ha litt ulike behov for tjenesten. Dette vil det bli tatt hensyn til så langt det er mulig innenfor rammen av oppdraget.

Du kan lese intervjuet med dem i Ringerikes Blad her (for abonnenter).