Møter i kommunestyre og utvalg

Møtedatoer og sakspapirer for kommunestyre og utvalg finner du her (hole.kommune.no)

Alle faste medlemmer må møte i kommunestyret og andre utvalg de er valgt til. Varamedlemmer møter dersom eget parti har forfall. Varamedlemmer blir innkalt ved behov. Kommunestyremøtene og utvalgsmøtene er åpne møter, og alle kan derfor overvære møtene. 
Mange av partigruppene har gruppemøter i forkant av møtene. Husk å sjekke dette med din partigruppe. 

Behandling av budsjett for 2024

Formannskapet la årsbudsjettet for 2024 - økonomiplan 2024-2027 ut på offentlig høring 22. november. Formannskapet behandler høringsinnspillene 13. desember. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret 18. desember. Alt om årsbudsjett for 2024 og høringsinnspill finner du her (hole.kommune.no)

Sakspapirer

Innkalling til møter sendes alltid ut fredagen 1 - 1,5 uke før møtet. Alle faste representanter og 1. (2). vara får utdelt iPad til disposisjon. Her laster du ned en applikasjon hvor sakspapirer og annen informasjon sendes ut fortløpende. Informasjon om dette får du fra politisk sekretariat. 

Du finner også innkalling og sakslister på kommunens hjemmeside

Folkevalgtboka for Hole kommune

Hole kommunestyre har vedtatt en egen håndbok for folkevalgte i Hole kommune. Folkevalgtboka beskriver saksbehandlingsregler, møteskikk og andre praktiske forhold som du må kjenne til som folkevalgt. 

Folkevalgtboka finner du her (pdf) 

Folkevalgtopplæring

Kommunestyrets faste medlemmer, utvalgsmedlemmer m.fl. gjennomførte sin første folkevalgtopplæring 7. november.

Her er noen nyttige veiledere som vi anbefaler at alle folkevalgte setter seg inn i:

Møtet er satt (ks.no)

Folkevalgtes rettigheter og plikter (ks.no)

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar (ks.no)

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering (ks.no)

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (ks.no)

Håndbok for ordførere (ks.no)
 

Medvirkningsorganer

Medvirkningsorganene er definert som eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Medvirkningsorganene er lovestet i kommmunelovens § 5-2 e)
Medvirkningsorganene er rådgivende organer for kommunen og skal uttale seg i saker som berører deres målgruppe. Rådene har ca 8 møter per år. 

Nytt ungdomsråd ble oppnevnt 24. oktober 2023.
Nytt eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble oppnevnt 6. november 2023.

Rett til fri fra arbeid, kompensasjoner og møtegodtgjørelser

Som folkevalgt har du krav på fri for å delta i møter du innkalles til. Dette gjelder også opplæring som du innkalles til som folkevalgt. Dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for å delta i møter får du dekket tapet av kommunen. Kommunestyret har vedtatt egen forskrift for folkevalgtes godtgjørelser. Du får nærmere opplæring i om utbetalinger av godtgjørelser og kompensasjoner. 
Reglene for folkevalgtes rett til fri til møter og kompensasjon er beskrevet i kommunelovens §8-2 til §8-4 (lovdata.no)

Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser i Hole kommune finner du her (pdf)

Viktige reglementer

Som folkevalgt er det viktig at du setter deg inn i kommunens delegasjonsreglement og reglementene for formannskap og hovedutvalgene (plan- og miljøutvalget og levekårsutvalget). Disse finner du her:
Delegasjonsreglement (pdf)
Reglement for kommunestyre (pdf)
Reglement for formannskap (pdf)
Reglement for hovedutvalg pdf)

Viktige planer og styringsdokumenter

Vedtatte planer er styrende for kommunens virksomhet og for de vedtak dere skal gjøre fremover. Her finner du oversikt over kommunens gjeldende planer og styringsdokumenter. De viktigste planene vil du også få en innføring i som en del av folkevalgtopplæringen.