Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Nye veier skal navnsettes - fra Tyriheim til hhv. Sundvollen og Elstangen

Navneutvalget har i sitt møte 07.01.2021 (sak N-007/21) vedtatt at to nye veier innenfor kommunedelplan Sundvollen skal få egne veinavn.

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Begge veiene starter i nytt kryss ved Tyriheim, merkert på kartutsnittet med en svart X. Den ene går mot nord-øst til Sundvollen, og kommer ut på "Dronningveien", og den andre går mot sør-vest til Elstangen, og kommer ut på "Klokkerlia"/"Øvre Rørvikberget".

I kommunedelplan for Sunvollen er disse veiene kalt hhv. Sa4 og Sa1 (mot Sundvollen) og Sa7 (mot Elstangen). Omtrentlig trase er vist på kommunedelplankartet som røde linjer.

ZKlUs 0rBBQCCgGFgEJAIdBXEVDkrQ MTFJSkiBw 1MLl 5OT 0AYmUCAoBhYBCQCGgEFAI 9FUEFHnrIyNDAhcTE 9NHpFFiKAQUAgoBhYBCQCHQVxFQ 5K 2vjoySSyGgEFAIKAQUAgoBhYALBBR 5cwGKOqUQUAgoBBQCCgGFgEKgryKgyFtfHRkll 0JAIaAQUAgoBBQCCgEXCCjy 5gIUdUohoBBQCCgEFAIKAYVAX 0VAkbe OjJKLoWAQkAhoBBQCCgEFAIuEFDkzQUo 6pRCQCGgEFAIKAQUAgqBvoqAIm 99dWSUXAoBhYBCQCGgEFAIKARcIKDImwtQ 1CmFgEJAIaAQUAgoBBQCfRUBRd 766sgouRQCCgGFgEJAIaAQUAi 4QECRNxegqFMKAYWAQkAhoBBQCCgE ioCirz 11ZFRcikEFAIKAYWAQkAhoBBwgYAiby 5AUacUAgoBhYBCQCGgEFAI 9FUEFHnrqyOj 5FIIKAQUAgoBhYBCQCHgAgFF 3lyAok 4pBBQCCgGFgEJAIaAQ 6KsIKPLWV 0dGyaUQUAgoBBQCCgGFgELABQKKvLkARZ 1SCCgEFAIKAYWAQkAh 0FcRUOStr 46MkkshoBBQCCgEFAIKAYWACwQUeXMBijqlEFAIKAQUAgoBhYBCoK 8ioMhbXx 0ZJZdCQCGgEFAIKAQUAgoBFwgo 8uYCFHVKIaAQUAgoBBQCCgGFQF 9FQJG 3vjoySi 6FgEJAIaAQUAgoBBQCLhBQ 5M 0FKOqUQkAhoBBQCCgEFAIKgb 6KgCJvfXVklFwKAYWAQkAhoBBQCCgEXCCgyJsLUNQphYBCQCGgEFAIKAQUAn 0VAUXe urIKLkUAgoBhYBCQCGgEFAIuEBAkTcXoKhTCgGFgEJAIaAQUAgoBPoqAoq 89dWRUXIpBBQCCgGFgEJAIaAQcIGAIm 8uQFGnFAIKAYWAQkAhoBBQCPRVBP 4fiaHlkmAg GMAAAAASUVORK 5CYII=

Her er nytt kryss ved Tyriheim vist gjennom reguleringsplan for FRE16, hvor svart X igjen er plassert der begge veiene starter:

ACjxFTuIO B 0AAAAAElFTkSuQmCC

 

Kommunens navneutvalg vedtok i sitt møte den 07.01.2021 å sende følgende forslag til adressefastsettende navn for disse veiene ut på høring:

  • Sundvollveien (vei Sa4 og Sa1)
  • Elstangveien (vei Sa7)

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen 19.02.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på epost til postmottak@hole.kommune.no, med saksnummer 21/60 i emnefeltet.

 

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.

Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, og veien er ferdig bygget og i bruk, tildeles adressenummer.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss