Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Nye veinavn på elleve eksisterende veier på Krokskogen

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Tidligere saksgang
På møtet i Navneutvalget 22.02.2021, sak N-013/21, ble det vedtatt å sende følgende forslag til adressefastsettende navn, for elleve eksisterende veier på Krokskogen, ut på høring:

Vei 1 – Kroktjernsveien

Vei 2 – Govletjernsveien

Vei 3 – Auretjernsveien

Vei 4 – Nordseterveien

Vei 5 – Fjellseterveien

Vei 6 – Løvenskioldveien

Vei 7 – Småvannsveien

Vei 8 – Soterudveien

Vei 9 – Salmakerdalen

Vei 10 – Djupdalsveien

Vei 11 – Sørumseterveien

Alle veinavnene har utgangspunkt i stedsnavn som veien fører til, eller passerer, bortsatt fra vei nr. 6 (Løvenskioldveien). Dette veinavnet er foreslått av Navneutvalget på bakgrunn av hva denne veien kalles på folkemunne. Navnet Løvenskioldveien kommer av at det er Løvenskiold (Løvenskiold-Vækerø AS) som eier skogen veien går igjennom.

Vi informer om at veinavnene for veiene 1-5 er identiske med de veinavnene som er på Hole kommunes adressekart, som ble utgitt i januar 2000. Veiene 6-11 er navnløse på dette adressekartet.

Kartutsnittet viser de omtalte veiene:

XJeaGKK 3QfUU 2k 1Wr 5YFCdwCe 8MyJSCCJSiEghIsUeuESkEJFCRAoRKUSkEJFCRAoRKUSkEJFCEJFCEARBEARBEARBEIQ 9gogUgiAIgiAIgiAIgiDsCUSkEARBEARBEARBEARhTyAihSAIgiAIgiAIgiAIewIRKQRBEARBEARBEARB 2BOISCEIgiAIgiAIgiAIwp 5ARApBEARBEARBEARBEPYEIlIIgiAIgiAIgiAIgrAnEJFCEARBEARBEARBEIQ 9gYgUgiAIgiAIgiAIgiDsCUSkEARBEARBEARBEARhTyAihSAIgiAIgiAIgiAIewIRKQRBEARBEARBEARB 2BOISCEIgiAIgiAIgiAIwp 5ARApBEARBEARBEARBEPYEIlIIgiAIgiAIgiAIgrAnEJFCEARBEARBEARBEIQ 9gYgUgiAIgiAIgiAIgiDsCUSkEARBEARBEARBEARhTyAihSAIgiAIgiAIgiAIewIRKQRBEARBEARBEARB 2BOISCEIgiAIgiAIgiAIwp 5ARApBEARBEARBEARBEPYEIlIIgiAIgiAIgiAIgrAnEJFCEARBEARBEARBEIQ 9wf 8D 5q 7sgrvpPNwAAAAASUVORK 5CYII=

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen fredag 09.04.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på epost til postmottak@hole.kommune.no Merk mailen/brevet med «Forslag til elleve nye veinavn på Krokskogen», og skriv tydelig hvilke veier du ønsker å gi innspill på.

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i egne forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.

Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss