Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Mindre reguleringsendring Utvika Camping 234/62 og 234/144 er vedtatt

23. desember 2019

I møte 16.12.2019, sak 083/19, gjorde kommunestyret slikt vedtak:

«I medhold av Pbl. § 12-14 vedtas mindre endring slik som vist i plankart revidert 11.3.2019 og bestemmelser revidert 27.5.2019.»

Omregulering Tyrifjorden Brygge er vedtatt

06. desember 2019

Kommunestyret vedtok den 04.11.2019, sak 051/19, følgende:

I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 11.06.2019.

Detaljplan for minnesmerke på Utøyakaia - høring og offentlig ettersyn

22. november 2019

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet denne saken i sitt møte den 18/11/2019.

Rådmannens forslag til vedtak:

1.       Forslag til detaljregulering for nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia, PlanID 0612 201707 legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10 på følgende vilkår:

a)      Redegjørelse fra tjenesteområde Helse sin kartlegging av hjelpebehovet til befolkningen i området og tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i kjølvannet av 22. juli 2011 har påvikret lokalmiljøet skal følge saken til høring sammen med planforslaget.

2.       Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre nødvendige justeringer i kart og bestemmelser som følger av vedtaket og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Ved endelig vedtak av planen oppheves samtidig Reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.

Plan- miljøutvalget vedtok å legge ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn slik planforslaget nå foreligger.

MERK:
Ved en inkurie står det i saksfremlegget (side 15) at oppført konstruksjon for minnested kan ha en makshøyde på 4 meter over nederste trappetrinn. Dette er feil, det riktige er 3 meter. (I reguleringsbestemmelsene står det 3 meter – § 3.2.2, side 3)

Høringsfristen endres fra 10. januar 2020 til 17. januar 2020.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no. Merk brevet/mailen med saksnr. 17/1177.

Et eksemplar av planforslaget er tilgjengelig for gjennomlesing på Herredshuset.

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no.

Åpen dag - informasjonsmøte
I henhold til krav om medvirkning i planprosessen har vi åpen dag om planforslaget og planprosessen.

Mandag 9. desember 2019, kl. 16:00 - 20:00 på Hole herredshus.

 

Regional plan for Ringeriksregionen er vedtatt

20. oktober 2019

I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud.

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 legges ut på høring - har du innspill?

26. september 2019

Hole kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2019-2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Kulturplan for 2019 - 2024 er vedtatt

05. september 2019

Kommunestyret vedtok kulturplanen for 2019- 2014 den 2. september.
Planen skal være vårt viktigste redskap for målrettet tilnærming til kulturfeltet. Kulturplanen skal sikre alle innbyggere mulighet til å delta i kulturaktiviteter og opplevelse av et mangfold av kulturuttrykk.

Kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring - forlenget frist til 25. oktober

05. september 2019

Kommunen har forlenget fristen for å sende inn merknader til kommunedelplanen til 25. oktober 2019.

Plan- og miljøstyret vedtok den 19. august, sak 024/19 at kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring og til offentlig ettersyn.

Det åpnes ikke for nye arealinnspill. Etter forrige høringsrunde er det gjort flere endringer for å svare ut innsigelsene og merknadene til planen.

Detaljregulering Hole ungdomsskole - varsel om oppstart og utvidelse av planområde

21. mai 2019

Hole kommune ønsker å bygge ut Hole ungdomsskole og har derfor startet opp arbeidet med detaljregulering. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av skolen fra en 3-paralleller til en 6-paralleller. I første omgang skal skolen utvides til en 4-paralleller. COWI AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet. Prosjektering vil foregå delvis parallelt med planarbeidet og gjennomføres av kontrahert arkitekt.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss