Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Offentlig høring: Vil du gi innspill til planen for idrett og fysisk aktivitet?

03. februar 2020

 Er du opptatt av ulike former for anlegg for trening, aktivitet og friluftsliv? Eller er du opptatt av mål og strategier for idrett og friluftsliv? Kanskje har dere et initiativ til vedlikehold eller bygging av et nytt idrettsanlegg?

 

 

Mindre reguleringsendring Utvika Camping 234/62 og 234/144 er vedtatt

23. desember 2019

I møte 16.12.2019, sak 083/19, gjorde kommunestyret slikt vedtak:

«I medhold av Pbl. § 12-14 vedtas mindre endring slik som vist i plankart revidert 11.3.2019 og bestemmelser revidert 27.5.2019.»

Omregulering Tyrifjorden Brygge er vedtatt

06. desember 2019

Kommunestyret vedtok den 04.11.2019, sak 051/19, følgende:

I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 11.06.2019.

Detaljplan for minnesmerke på Utøyakaia - høring og offentlig ettersyn

22. november 2019

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet denne saken i sitt møte den 18/11/2019.

Rådmannens forslag til vedtak:

1.       Forslag til detaljregulering for nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia, PlanID 0612 201707 legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10 på følgende vilkår:

a)      Redegjørelse fra tjenesteområde Helse sin kartlegging av hjelpebehovet til befolkningen i området og tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i kjølvannet av 22. juli 2011 har påvikret lokalmiljøet skal følge saken til høring sammen med planforslaget.

2.       Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre nødvendige justeringer i kart og bestemmelser som følger av vedtaket og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Ved endelig vedtak av planen oppheves samtidig Reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.

Plan- miljøutvalget vedtok å legge ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn slik planforslaget nå foreligger.

MERK:
Ved en inkurie står det i saksfremlegget (side 15) at oppført konstruksjon for minnested kan ha en makshøyde på 4 meter over nederste trappetrinn. Dette er feil, det riktige er 3 meter. (I reguleringsbestemmelsene står det 3 meter – § 3.2.2, side 3)

Høringsfristen endres fra 10. januar 2020 til 17. januar 2020.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no. Merk brevet/mailen med saksnr. 17/1177.

Et eksemplar av planforslaget er tilgjengelig for gjennomlesing på Herredshuset.

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no.

Åpen dag - informasjonsmøte
I henhold til krav om medvirkning i planprosessen har vi åpen dag om planforslaget og planprosessen.

Mandag 9. desember 2019, kl. 16:00 - 20:00 på Hole herredshus.

 

Regional plan for Ringeriksregionen er vedtatt

20. oktober 2019

I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss