Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart planarbeid – tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

25. september 2020

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler med dette oppstart av detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, og ber om innspill til arbeidet. Planen skal utarbeides etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Varsel om oppstart av plan for Høgås Skytebane gnr/bnr 238/138 og del av 238/1 i Hole kommune

11. august 2020

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Sollihøgda Jeger og Fiskeforening starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommen 238/138 på Sollihøgda/Høgås i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i møte med kommunen 09.06.2020, samt vedtak om oppstart fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2020.

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen

26. juni 2020

På vegne av Nordre Loreåsen Vel varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplani henhold til plan- og bygningsloven PBL §§ 12-1 for Loreåsen i Hole kommune. Planområdet er på ca. 260 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.

 

Varsel om oppstart av endring av detaljregulering Løkenenga vest

26. juni 2020

I henhold til i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av arbeide med endring av detaljreguleringen Løkenenga vest.  Hensikten med planarbeidet er å utvide gjeldende regulering med eiendommen Gbnr 200/19, areal 1,8 daa for å dele opp og oppføre en ny enebolig i tillegg til eksisterende på eiendommen.

 Nytt planområde blir på ca 4,5 daa. Innkjøring fra beredskapsvei i sør tas med i planen.

Varsel om oppstart av reguleringsendring for Elstangen felt Bb og Bf4

26. juni 2020

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Klokkerlia utvikling AS starter arbeidet med privat reguleringsendring, for eiendommene gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46 ved Elstangen i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 05.06.2020.

Varsel om oppstart av plan for Røyseveien 32 gnr. 193 bnr. 13 og 32

25. juni 2020

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Cura Utvikling AS, starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommene gnr. 193 bnr. 13 og 32 på Vik i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 17.06.2020

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss