Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Regional plan for Ringeriksregionen er vedtatt

20. oktober 2019

I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud.

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 legges ut på høring - har du innspill?

26. september 2019

Hole kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2019-2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Kulturplan for 2019 - 2024 er vedtatt

05. september 2019

Kommunestyret vedtok kulturplanen for 2019- 2014 den 2. september.
Planen skal være vårt viktigste redskap for målrettet tilnærming til kulturfeltet. Kulturplanen skal sikre alle innbyggere mulighet til å delta i kulturaktiviteter og opplevelse av et mangfold av kulturuttrykk.

Kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring - forlenget frist til 25. oktober

05. september 2019

Kommunen har forlenget fristen for å sende inn merknader til kommunedelplanen til 25. oktober 2019.

Plan- og miljøstyret vedtok den 19. august, sak 024/19 at kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring og til offentlig ettersyn.

Det åpnes ikke for nye arealinnspill. Etter forrige høringsrunde er det gjort flere endringer for å svare ut innsigelsene og merknadene til planen.

Detaljregulering Hole ungdomsskole - varsel om oppstart og utvidelse av planområde

21. mai 2019

Hole kommune ønsker å bygge ut Hole ungdomsskole og har derfor startet opp arbeidet med detaljregulering. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av skolen fra en 3-paralleller til en 6-paralleller. I første omgang skal skolen utvides til en 4-paralleller. COWI AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet. Prosjektering vil foregå delvis parallelt med planarbeidet og gjennomføres av kontrahert arkitekt.

Detaljplan for for ny vannforsyning til Oslo er vedtatt

09. august 2019

Detaljplanen for ny vannforsyning til Oslo ble vedtatt av Holes kommunestyre den 17. juni, sak 031/19. Planen er vedtatt i medhold av Pbl. § 12-12.
Planområdet er delt i to. Det ene området gjelder Fjulsrudveien mellom Fv285 og Lier kommune. Det andre planområdet gjelder hensynssone fra kote +100 og nedover i en bredde på 500 m mellom grensene mot Lier og Bærum på Sollihøgda.

Sørbråten: Oppheving av statlig plan til høring

14. mars 2019

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten» ble vedtatt 05.04.16 som statlig plan av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten.

Juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige reguleringsplanen for området.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss