Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Høring av nytt veinavn - Guribysagveien

18. august 2022

På møtet i Navneutvalget i Hole 11.08.2021 ble Guribysagveien vedtatt sendt på høring.

Gi innspill til kommunedelplan for Vik!

29. juni 2022

Planprogrammet til kommunedelplanen er vedtatt. Kommunen ønsker likevel fortsatt dine innspill til planen.

Høring og offentlig ettersyn Hagahaugveien 14

01. juni 2022

Endring av reguleringsplan for Hagahaugveien 14 sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 13. juli 2022.

Klima- og miljøplanen er på høring.

Høring av planforslaget til kommunedelplan for klima og miljø 2022 - 2030

Høringsfrist 12.9.22

30. mai 2022

Hole kommune har behov for en ny klima- og energiplan samt en konkretisering av kommunens ambisjon om å være en klima- og miljøvennlig kommune. Formannskapet vedtok i sitt møte den 11.05.2022 å legge ut forslag til kommunedelplan for klima og miljø på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-14.

Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen

01. april 2022

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3, 12-8 varsler Fjordskue AS v/Tronrud Eiendom AS oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen på eiendommen 231/333 med flere i Hole kommune. Detaljregulering av Trøgsleveien inngår også i planarbeidet. 

Felles landbruksplan for Hole og Ringerike legges ut på høring

28. mars 2022

Formannskapet i Hole kommune  vedtok å legge landbruksplanen ut på høring 23. mars. Frist for å gi innspill til planen er 21. mai 2022.

Søk kompensasjonsordning for næringslivet - runde 7

15. mars 2022

Hole kommune skal fordele runde syv i Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen. Ordningen skal gå til virksomheter som er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen.

Varsel om endring av gjeldende reguleringsplan for Hagahaugveien 14

22. februar 2022

Saken gjelder justering av en regulert eiendomsgrense i detaljreguleringsplanen for Hagahaugveien 14 i Hole kommune. Hensikten er å legge til rette for oppføring av en annen eneboligtype enn den som ble nyttet ved regulering av gjeldende plan.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss