Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen

26. juni 2020

På vegne av Nordre Loreåsen Vel varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplani henhold til plan- og bygningsloven PBL §§ 12-1 for Loreåsen i Hole kommune. Planområdet er på ca. 260 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.

 

Varsel om oppstart av endring av detaljregulering Løkenenga vest

26. juni 2020

I henhold til i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av arbeide med endring av detaljreguleringen Løkenenga vest.  Hensikten med planarbeidet er å utvide gjeldende regulering med eiendommen Gbnr 200/19, areal 1,8 daa for å dele opp og oppføre en ny enebolig i tillegg til eksisterende på eiendommen.

 Nytt planområde blir på ca 4,5 daa. Innkjøring fra beredskapsvei i sør tas med i planen.

Varsel om oppstart av reguleringsendring for Elstangen felt Bb og Bf4

26. juni 2020

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Klokkerlia utvikling AS starter arbeidet med privat reguleringsendring, for eiendommene gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46 ved Elstangen i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 05.06.2020.

Varsel om oppstart av plan for Røyseveien 32 gnr. 193 bnr. 13 og 32

25. juni 2020

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Cura Utvikling AS, starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommene gnr. 193 bnr. 13 og 32 på Vik i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 17.06.2020

Varsel om oppstart av detaljregulering av Hagahaugveien 14

16. juni 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av arbeide med detaljregulering av Hagahaugveien 14 i Hole kommune. Nasjonal plan-ID: 3038-202001.

Forslagsstiller er BoligPartner AS. Området det varsles oppstart for omfatter totalt ca. 3.9 daa.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss