Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Ny kunngjøring: Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen

16. november 2020

På vegne av Nordre Loreåsen Vel varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplani henhold til plan- og bygningsloven PBL §§ 12-1 for Loreåsen i Hole kommune. Planområdet er på ca. 302 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.

 

Varsel om oppstart planarbeid – tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

25. september 2020

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler med dette oppstart av detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, og ber om innspill til arbeidet. Planen skal utarbeides etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Varsel om oppstart av plan for Høgås Skytebane gnr/bnr 238/138 og del av 238/1 i Hole kommune

11. august 2020

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Sollihøgda Jeger og Fiskeforening starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommen 238/138 på Sollihøgda/Høgås i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i møte med kommunen 09.06.2020, samt vedtak om oppstart fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2020.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss