I medhold av § 6 i Lov om Stadnamn, kunngjøres det at Levekårsutvalget har fattet følgende vedtak om Adressenavn:
Gjesvalhaugen

Se kart  hvor nytt veinavn er inntegnet her.

Vedtaket er i tråd med Stedsnavntjenestens anbefaling. Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til: postmottak@hole.kommune.no eller Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE