Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Nytt veinavn på eksisterende vei - avstikker fra Bønsnesveien

Navneutvalget har i sitt møte 20.10.2020 vedtatt at følgende avstikker fra Bønsnesveien skal få eget veinavn:

TYAAAAASUVORK 5CYII=

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Kommunens navneutvalg vedtok i sitt møte den 20.10.2020 å sende følgende forslag til adressefastsettende navn for denne veien ut på høring: Nøstretveien.

Dette er begrunnet med følgende:

Både "Nøstret" og "Nøsterud" er stedsnavn knyttet til området i dag.

Hole Bygdebok opplyser om at navnet Nøstret trolig har sitt opphav i nøster (nauster), altså båthus. Nøstret ligger litt opp fra fjorden, men det synes naturlig at Søhol-gårdene i gammel tid hadde naust ved fjorden nedenfor Nøstret, og at det er disse båtplassene som har gitt boplassen navn. Men navnet kan også ha sammenheng med nørdst og rud, altså den nordligste rydningen. I skriftlige kilder fra 1600, 1700 og 1800-tallet brukes skriveformen Nøstret, bl.a. i tingbøker, matrikler og kirkebøker. Siden dagens eierfamilie kom dit i 1875, har de benyttet skrivemåten Nøsterud både som familienavn og gårdsnavn. I bygdeboka er det derfor skrevet Nøstret i alle sammenhenger før 1875, og Nøsterud etter 1875.

Nøstret var opprinnelig en husmannsplass under gården Søhol. Denne husmannsplassen ble skilt ut som egen eiendom i 1734, men i 1856 ble en del av eiendommen solgt til Engebret Petersen Dal, og denne eiendommen ble kalt "Embrets-Søhol", eller bare "Embrets". I 1859 ble resten av eiendommen Nøstret solgt til eier av gården Nøsterud, som er gårdsnavnet på gården som ligger nærmere Bønsnesveien. Det er på eiendommen "Embrets-Søhol" (som og økte i areal opp igjennom årene) Nøstret sykehjem ble åpnet i 1961.

Når veinavn skal velges er det mange hensyn og regler å forholde seg til. Bl.a. er det naturlig å la stedet/området veien fører til være en del av veinavnet, dersom veinavnet tar utgangspunkt i et stedsnavn. Derfor er det her mer naturlig at "Nøstret" blir en del av veinavnet og ikke "Nøsterud", siden det opprinnelige Nøstret lå lenger vekk fra fylkesveien enn det Nøsterud gjør i dag.

Når det så kommer til hvordan veinavnet skal dannes på bakgrunn av stedsnavnet, så er det helst slik at stedsnavnet skal henge sammen med "-veien/"-gata" i ubestemt form, evt med en s som bindeledd. F.eks. Sundvollstranda på Sundvollen, Løkenmoveien på Løkenmoen, Ødegårdsveien ved Ødegården. Kartverket opplyser følgende i sin veileder om adressering og veinavn, om hvordan man best setter sammen stedsnavn og "-veien"/"-gata"Når navn som Dalen, Fjellet, Tangen og Vika går inn som forledd i andre navn, mister de vanligvis endelsen og får eventuelt en sammensetningsfuge: Dalsveien, Fjellvegen, Tangevegen, Vik(s)vegen.

Men, som nevnt innledningsvis, så kan stedsnavnet Nøstret komme av "naust". Altså, dersom stedsnavnet Nøstret rett og slett betyr "naustet", ville den korrekte skrivemåten av foreslått veinavn da mest sannsynslig vært "Nøstreveien" eller "Nøstrveien". (Et naust, naustet – et nøstr/nøstre, nøstret.) Begge disse skrivemåtene synes Navneutvalget avviker såpass mye fra skrivemåten av stedsnavnet Nøstret at man er bekymret for de konsekvenser det vil kunne få for post og/eller utrykning dersom man vedtar et veinavn med skrivemåte som ikke er naturlig for lokalbefolkningen. (Det er og en forskjell i uttale mellom "Nøstretveien" og "Nøstreveien", noe som og bør tas hensyn til hva gjelder stedstilhørighet.) Et alternativ kunne jo vært å kalt hele avstikkerveien "Nøstret", men da blir veinavnet identisk med Nøstret sykehjem, noe som også kan føre til forvirring ved post og/eller utrykning.

Av alle disse grunnene endte derfor Navneutvalget med å sende veinavnet "Nøstretveien" ut på høring.

Har du andre navneforslag?
Alle som avgjørelsen får virkning for, skal gis mulighet til å uttale seg. Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.
Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen 21.12.2020. Eventuelt forslag sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE,
eller på e-post til postmottak@hole.kommune.no, med saksnummer 20/2361 i emnefeltet.

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.
Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss