Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Nytt veinavn på eksisterende vei - avstikker fra Røyseveien

Navneutvalget har i sitt møte 20.10.2020 vedtatt at følgende avstikker fra Røyseveien skal få eget veinavn:

yTyVCfzTpzaAAAAAElFTkSuQmCC

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Kommunens navneutvalg vedtok i sitt møte den 20.10.2020 å sende følgende forslag til adressefastsettende navn for denne veien ut på høring: Garveriveien.

Dette er begrunnet med at det tidligere i området har vært garveri. Det ble etablert garveri på Søndre Vik på 1850-tallet. Først var det Syver Ellingsen Selte som drev garveriet, siden Mathias Arnesen, så hans sønn Josef Arnesen, og så hans sønn igjen Anton Josef Arnesen. På slutten av 1940-tallet ble det bygget en ny garveribygning innenfor området, og i 1965 opphørte virksomheten.

Her er et utdrag fra Hole bygdebok:

Under firmanavnet "Brødrene Arnesen" vant Josef Arnesens garveri på Vik stor anerkjennesle. Han leverte klær sydd av skinn og pels til flere polarferder, blant annet til Roald Amundsen (…) I brev til Josef Arnesen, datert 11.01.1910, skrev Amundsen:
"Da jeg er veld tilfreds med de tilsendte 15 skindtrøier, beder jeg Dem sende mig syv skindtrøier til av samme sort. (…) Ærbødigst Roald Amundsen."

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen 21.12.2020, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE,
eller på epost til postmottak@hole.kommune.no, med saksnummer 20/2356 i emnefeltet.

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.
Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss