Forbud mot fyring med mineralolje

19. november 2018

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Du kan få støtte av Enova til å fjerne oljetank og oljekjel når du installerer en fornybar varmekilde.

Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker

19. november 2018

Hole kommune har ikke benyttet seg av hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1, men er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven.

Fjerne oljetank eller la den ligge i bakken?

26. november 2018

Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller bli liggende i bakken etter aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

Energirådgivning

19. november 2018

Du kan du stille små og store spørsmål om din bolig til Norges fremste energirådgivere. Våre rådgivere har det siste året hjulpet flere enn 1000 boligeiere med å finne smarte energitiltak, tilpasset den enkelte bolig og husstand. Les mer her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss