Ledergruppen i Hole kommune

Rådmannen er øverste leder i kommunens administrasjon. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Han skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Økonomisjef,  to kommunalsjefer og personalsjef utgjør rådmannens ledergruppe.

Rådmann Torger Ødegaard
Kommunalsjefene skal sammen med rådmannen bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.  

Økonomisjef Elin Aasnæss
Økonomisjefen har ansvar for budsjett og økonomiplanarbeid, økonomirapportering og oppfølging drift og investeringer. Årsberetning / årsrapport – som en pliktig del av årsavslutning og årsregnskapet. Økonomisjefen har også ansvar for oppfølging av kommunens finansreglement og sentrale finansinntekter og utgifter, låneoppfølging samt koordinering av innkjøp.

Kommunalsjef Marit S. Lorentsen
Kommunalsjefen har hovedansvar for et bredt spekter av tjenester innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester.

Kommunalsjef Nina Josefine Halsne
Kommunalsjefen har hovedansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester, eiendom og kultur. Kommunalsjefen skal jobbe aktivt for at Hole kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Personalsjef Elmer Berg
Personalsjefen har hovedansvar for utvikling og oppfølging av arbeidsgiverrollen (HR). Personalsjefen skal bidra til å utvikle virksomheten i tråd med langsiktige behov, herunder iverksette tiltak i forhold til effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og omstilling.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss