LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear

Ledergruppen i Hole kommune

Kommunedirektøren er øverste leder i kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Han skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Økonomisjef,  tre kommunalsjefer og personalsjef utgjør kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunedirektør,Torger Ødegaard
Kommunalsjefene skal sammen med rådmannen bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.  

Økonomisjef, Elin Aasnæss
Økonomisjefen har ansvar for budsjett og økonomiplanarbeid, økonomirapportering og oppfølging drift og investeringer. Årsberetning / årsrapport – som en pliktig del av årsavslutning og årsregnskapet. Økonomisjefen har også ansvar for oppfølging av kommunens finansreglement og sentrale finansinntekter og utgifter, låneoppfølging samt koordinering av innkjøp.

Kommunalsjef velferd, Marit S. Lorentsen
Kommunalsjefen har hovedansvar for et bredt spekter av tjenester innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester.

Kommunalsjef samfunnsutvikling kst., Åge-Andre Sandum
Kommunalsjefen har hovedansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester, eiendom og kultur. Kommunalsjefen skal jobbe aktivt for at kommunen møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Kommunalsjef oppvekst, Espen Pedersen
Kommunalsjefen har hovedansvar for barnehage og skole. Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for planlegging og styring av kommunens barnehager og grunnskole.

Personalsjef, Elmer Berg
Personalsjefen har hovedansvar for utvikling og oppfølging av arbeidsgiverrollen (HR). Personalsjefen skal bidra til å utvikle virksomheten i tråd med langsiktige behov, herunder iverksette tiltak i forhold til effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og omstilling.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss