Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Omregulering Tyrifjorden Brygge er vedtatt

Kommunestyret vedtok den 04.11.2019, sak 051/19, følgende:

I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 11.06.2019.

Saken handler om følgende forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 4.2 Etablering av samferdselsanlegg

Jfr. reguleringsbestemmelse § 6.5. Før det gis brukstillatelse innenfor feltene BOP 1-4 skal Fv 155 og avkjøringen fra Fv 155 til område for adkomst og parkering f_KV1 være bygget i tråd med reguleringsplanen. Likeledes skal venstresvingefelt og delende trafikkøy på Fv 155, og trafikkøy /dråpeøy samt utbedring av busslommene med gangforbindelser, være bygd før brukstillatelse gis innenfor feltene BOP 1-4.

 § 4.7 Vann og avløp 

VA-plan godkjent av Hole kommune skal følge rammesøknaden. Vann- og avløpssystem skal være bygd og godkjent før ferdigattest kan gis. 

§ 6.5 Offentlig kjørevei (KV5)

KV5 omfatter Fylkesvei 155 og adkomst til planområdet. Eksisterende adkomst er til ca. 100 campingvogner/boenheter og krovirksomhet, og ny bebyggelse forventes ikke å medføre utvidet bruk av eksisterende adkomst til planområdet. Kravet i PBL. § 27-4 mhp. lovlig adkomst, regnes som oppfylt for å kunne gi tillatelse til oppføring av ny bebyggelse i planområdet.

Det er ingen endringer i plankartet.

Du kan klage på vedtaket  i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøutvalget i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss